I - FOWRU e MBAROODI e ƁIKKON MUM


- Wonnoo ɗoo ko fowru.
Ndu sumi ladde fof. Ndu wii : « Ndee ladde sukkunde, hay batte yi'etaake heen ! Miin sumi nde. » Ndu wii : « Ladde sukka tan, a danyataa hay ko nyaamɗaa ? Kulle fof coorniima heen. Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yi'aani. »
Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi. Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum, ina hawsa. Ndu wii : « Kaawu Mbaroodi, miin sumi ladde ndee fof, kulle fof tan coornoo e ladde, hay huunde a yi'ataa ! Miin sumi ndee ladde reedaande. Nyawu, jooni dey ko felti ɗoo fof, mi yi'an ɗum ! » Mbaroodi wii : « Aan kay, ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon ! »
Fowru ndaari leydi, tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke, ina koonyi. Fowru wii : « Alaa, Kaawu Mbaroodi, a yi'ii, cumu am nguu, nde faandii ɗoo, tan ngu waɗi keel, ngu faati too. Cumu am nguu yettaaki gaay. Wonaa miin ! »
Mbaroodi wii : « Hannde ko mi baroowo ma tan. Aan kuɗaaɗo oo, a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi, mbaroodi suuɗi dunndu, ko dunndu suuɗi enen fof ? »
Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii. Mbaroodi aafi fowru...

 

 

II - FOWRU e BOJEL e MBAROODI

 

- Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi.
Ɓe mbii : « Ngaree njehen raddo. » Ɓe njehi, ɓe mbari lella e kooba e wil­wilnde. Ɓe mbii : « Peccen. » Fowru wii : « Kaawu Mbaroodi, moni e men fof, ko hokkaa hoto yaw. » Mbaroodi wii : « Kala jawɗo, ko mi baroowo ɗum ! »
Ndu sastii wilwilnde ndee, handu jogori rokkude bojel. Tan bojel wii : « Tappi ! Hee Kaawu Mbaroodi, Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum ! » Ngel wii : « Kaawu Mbaroodi, naw kooba baa, miin mi nawa lella baa. »
Bojel woni e juɗde lella mum. Mbaroodi woni e juɗde kooba mum. Haɓe mbaɗa sunununuu !... sanananaa !... Fowru woni e ɓiinyde, e ŋormaade. Bojel wii : « Hii jam, Kaawu Fowru, aan kam a yaw ne ? »
Fowru heɓɓitii wii : « Hii, ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde, ko alaa teewu, alaa ƴiiƴam ? »

 

III - MBAROODI e FOWRU e RAWAANDU

 

- Wonnoo ɗoo, ko mbaroodi e fowru e rawaandu.
Ɓe ndenndi ngaari e mbeewa e bortel. Mbaroodi wii : « Rawaandu, haadi ko aan woni cukalel, feccan en. » Rawaandu wii : « Ɗum kay feccii hoore mum : haadi ko aan woni mawɗo, naw ngaari ndii, Fowru nawa mbeewa baa, miin, mi nawa bortel ngel. »
Ndeke mbaroodi welaaka ɗuum : woni e mum, ko nawde fof. Tan mbaroodi fiyi takkere mum e reedu rawaandu : tetekki rawaandu njalti. Rawaandu maayi siinyi nyiiƴe ! Mbaroodi wii : « Fowru, feccan en. »
Fowru huli, ndu wii : « Ɗum kay feccii hoore mum : a hiirtoto ngaari ndii, kasitoɗaa mbeewa baa, ngottoɗaa bortel ngel. » Mbaroodi jali wii : « Holmo janngin-maa ndee ɗoo feccere ? » Fowru wii : « Janngini mi ndee ɗoo feccere, ko siinydu nyiiƴe nduu ! »


IV - FOWRU e FAYANNDE TEEWU e MBAROODI ƁESNDI

 

- Wonnoo ɗoo ko fowru.
Handu yaha ha ndu tawi fayannde teewu ene jooɗii. Ndu huufi fayannde ndee. Ndu hooynii dow, ndu yii naange. Ndu wii naange ngee : « A nyaamataa heen dey. » Ndu wii : « Nyaamanmi fayannde teewu ndee, ko to a yi'ataa kam. »
Ndu roondii fayannde ndee. Ndu ari e lekki cukkuki. Ndu hooynii dow, ndu yii sereendu naange. Ndu wii : « Ɗoo, hange yi'a mi... Ma mi yah ɗo a yi'ataa kam. »
Ndu ɓenni, ha ndu ari e guumi cukkuki. Ndu rootii fayannde ndee. Ndu hooynii dow, ndu yi'aani naange. Ndu wii : « Ɗoo dey, nge yi'ataa kam... Aɗa fut­tini gital maa tan, ɗo njaami fof, ndewaa e am ! Ko a tenkoowo no feewi. A nyaamataa heen dey ! »
Ndeke mbaroodi ɓesndi ene nder guumi hee. Yontere, yaltaani, nyaamaani. Ene fadi haa ɓikkon mum ngutta, yalta raddoya. Ndu hippiti fayannde ndee tan, haa gite mayru e gite mayri mbaɗdi renku ! Ndu wii : « Yumpaany Mbaroodi, miin kay, mi nanno a ɓesnii, ngaddan-maa-mi fayannde teewu. » Mbaroodi wii : « Joƴƴin ɗoon, yah. A jaaraama ! »
Tan ɓoosaaji mbaroodi njiimi e fayannde ene nyaama kette teewu, ene pijira. Fowru darii ene morsindoo, suusaa haalde, suusaa haɗde. Mbaroodi wii : « Fowru, ko padɗaa ? » Fowru wii : « Hay batte, Yumpaany Mbaroodi, mi yehii. »
Fowru ene yaha, ene saɓɓitoo.V - RAWAANDU e MBEEWA e FOWRU

 

- Wonnoo ɗoo ko rawaandu e mbeewa ena ngawa.
Tan fowru tawi ɓe ɗoon, haɓe ngawa. Tan ndu joli. Ɓe ngoni e awde. Fowru nduu wii mbeewa baa : « Bottaari, abbo too ! » Ndu wii kadi rawaandu nduu : « Hiraande, abbo too ! »
Yehi haa ɓooyi, rawaandu nduu faami ko fowru wi'ata koo. Rawaandu noddi mbeewa, ndu wii : « A nanii ko fowru haalata koo ? » Mbeewa wii : « Alaa. » Rawaandu wii : « Fowru wii, aan ko a bottaari, miin ko mi hiraande. Miin noon, so o wi'ii ma o hiirtoo mi, o hiirtoto jenngunde. » Rawaandu wii : « Mbeewa, waɗ feere njahaa wuro. So a fotii yettoyaade, mi abbo-maa. »
Mbeewa fokkiti, woni e yahde. Fowru wii : « Hiraande, to Bottaari yahata ? » Rawaandu wii : « Bottaari yahanta ko na nokkoya jaaynge ! » Fowru wii : « Ɗuum wallan. Yo o yah. »
Ɓe ngoni e awde. Haa rawaandu anndi mbeewa foti yettoyaade, tan rawaandu ƴeeŋi, ndu wii fowru : « Mbeewa yettoyiima wuro. Miin ne, mi yehii. »
Fowru riddi rawaandu...
Mbeewa yehi. Ndeke nde mbeewa yehi ndee, yii jaaɓi ciinyki jaaɓe. Mbeewa yejjiti ko dognooɗo fowru. Ba woni e murde jaaɓe. Ha ba nani gurdu-gurdu, tan ba naati e ngaska mbabba ladde - walla ngirja - ba naati haa heddii hoore ndee. Mbeewa futtini gite mum boɗeeje.
Fowru riddi rawaandu haa rawaandu naati nder wuro. Fowru ruttii ene ŋattoo, haa tawi mbeewa nder ngaska, ene futtini gite mum boɗeeje. Fowru wii : « Ɗum ko mbeewa ne ? » Mbeewa wii : « Alaa, ko miin Futtan ! » Fowru wii : « Ko woni "Futtan" ? »
Mbeewa wii : « "Futtan" ko ndaarɗo mi maaya, mo ndaarmi maaya ! » Fowru wii : « Walaa hawla walaa quwwata !... Muɓɓu gite maa ! Kori a yi'aani mi dey ? » Mbeewa wii : « Alaa. » Fowru wii : « A yi'aani mi, mi yi'aani ma. »


VI - FOWRU e MBEEWA

 

- Wonnoo ɗoo ko fowru e mbeewa.
Subaka law, mbeewa ina iwra funnaange, fowru ina iwra hiirnaange. Ɓe kawri e nder guumi cukkuki. Mbeewa tinaani, fowru tinaani, haa gite maɓɓe kawri.
Mbeewa wii : « Hii, subaka am bonii hannde ! » Fowru ndaari mbeewa. Mbeewa ndaari fowru. Fowru wii : « Aaha, hannde kay subaka maa bonii ! » Fowru wii : « So a haalii goongaaji nay, tan mi accete, mi waasa warde ma. » Mbeewa wii : « Nyaamam tan, ɗum woni e maa. » Fowru wii : « So a haalanii kam goongaaji nay, mi nyaamataa ma. »
Mbeewa wii : « Sinno Alla anndinii kam aɗa rewa e ngol laawol, mi rewataa heen. » Fowru wii : « Aaha go'o, a haalii goonga. »
Ba wii : « Ɗiɗaɓel ngel, so mi yehii wuro mi wi'ii yimɓe ɓee, mi hawrii e fowru accii kam, ɓe mbi'oyan ko fenaande, ngati a alaa nguun ndimaagu. » Fowru wii : « Ɗiɗi, a haalii goonga. »
Mbeewa wii : « Tataɓel ngel, sinno joomam anndiino so mi oorii hannde miɗa hawra e maa, ko e ɓoggol nyallanmi. » Fowru wii : « Tati, a haalii goonga. »
Mbeewa wii : « Nayaɓel ngel, so a yi'ii haala men kaa juutii tan ko aɗa haari. » Fowru wii : « Nay, a haalii goonga. Jooni-jooni, conngumi ngaari, nyaammi haa ngoppumi teewu. Yah, mi accii ma. »

 

VII - FOWRU e BOJEL e RAWAANDU

 

- Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e rawaandu.
Fowru e bojel ina ladde, rawaandu tawi ɓe toon. Rawaandu woni e yeewtande ɓe nyaameele wuro belɗe. Fowru e bojel mbii : « Holko weli toon ? » Rawaand wii : « Nyaamde ina toon, ina wi'ee kodde. » Fowru wii : « Holno kodde mba'i ? » Rawaandu wii : « Kodde ndakketee ko subaka, kono heewi nyaameede ko kikiiɗe. » Fowru wii : « Sifono mi no kodde mba'i. » Rawaandu wii : « Kodde ina rawni, ko gawri sottetee haa laaɓa, saanyo koo ittee, unee haa ɗaata, waɗee ɓooɗe-ɓooɗe. » Ngool laawol, rawaandu haalanaani fowru ɗo kodde mooftetee. Hiiri. Fowru ari e wuro, tawi jinnde ndoondi, sikki ko kodde. Fowru muuɗi haa reedu heewi ndoondi, tan fowru arti wii : « Bojel, mi muuɗii kodde hanki jamma ! » Bojel wii : « Eehee ! Haa Rawaandu ara, mi naamnoo ɗum taw ko kodde muuɗɗaa. » Weeti. Rawaandu ari. Bojel wii : « Rawaandu, Fowru dey wii muuɗii kodde hanki ! » Rawaandu wii : « Fowru, holto tawɗaa kodde ɗee ? » Fowru wii : « Tawmi kodde ɗee ko sara caggal wuro, ina weɗɗaa e jinnde, muuɗmi heen haa kaarmi. » Rawaandu wii : « Alaa. Ɗuum wonaa kodde, ko ndoondi. Hay gooto yiɗaa. To kodde ngonata too, so a yehii toon, so a artii, kulle fof nganndan a nyaamii kodde, walla a yettiima ɗo ɗe ngoni. » Fowru wii : « Holto kodde ngoni ? » Rawaandu wii : « So a naatii e galle, njahataa ko nder suudu, kooynoɗaa dow, ma a yii ɗaggal - walla kaggu - ma a yii koron ɗiɗon : ngel ina waɗi kosam, ngela ina waɗi kodde ; ma a yii heen nyeɗdude : njowtaa korel kosam ngel, e korel kodde ngel, e nyeɗdude ndee ; ƴeɓtaa kosam ɗam, mbaylaa e kodde hee, nirkiraa nyeɗdude ndee haa ɗaata, tan njaraa haa kaaraa. Ɗuum woni kodde. » Tan fowru acci haa futuro juulaa, yehi wuro. Fowru ari naati galle, fa'i nder suudu, yettii, yii ɗaggal, ndu hooynii ɗaggal ngal. Ndeke joom kodde ɗee ina nder suudu : o yii fowru nduu. O ƴeɓtii ɓannde... O yii fowru naatii suudu. Fowru tinaani. Fowru ƴeeŋii ina yowta koron kon, tan korel kosam ngel rufi e hoore fowru ! Joom kodde ɗee addi ɓannde fiyi kine fowru pat ! Tan hinere fowru fusi, ƴiiƴam werlii, nyiiƴe ɗee keli, tan cosorɗi ƴiiƴam mberlii, tan fowru dogi faati to bojel, hoore mum ina moddi kosam, hunuko mum ina silsilta ƴiiƴam ! Fowru yettii bojel. Bojel ndaari fowru, hoore ndee ina moddi kosam, hinere ndee ina feesii, ƴiiƴam ina siimta. Bojel wii : « Heehee ! Kaawu fowru, hay so a yaraani kodde dey, a yettiima ɗo kodde ngoni ɗoo ! »

 

VIII - NYIIWA e MBAROODI e CEWNGU e FOWRU

 

- Wonnoo ɗoo ko nyiiwa e mbaroodi e cewngu e fowru. Ɓe mbii haɓe mbaɗa suudu joom-doole'en.
Ɓe mbaɗi suudu e sara ndiyam. Ɓe nginniri ndu « Suudu Joom-Doole'en ».
Lella nani ɗum wii : « Ladde bonii ! Joom-doole'en mbaɗii suudu sara ndiyam, mbii ndu Suudu Joom-Doole'en. Hay gooto yarataa hankadi ! » Ba wii : « Bojel, ladde bonii, joom-doole'en mbaɗii suudu sara ndiyam, ɓe mbii ko Suudu Joom-Doole'en. Ɗuum en mbooraama ! » Bojel wii : « Holi ɓeen ? » Lella wii : « Nyiiwa e mbaroodi e cewngu e fowru. » Bojel wii : « Ma mi sar suudu maɓɓe nduu, ɓe ngontaa renndu e Aduna ha ɓe maaya ! »
Ndeen ɓe peewni suudu nduu. Ɓe pecci lelɗe ɗee : lelnde nyiiwa, lelnde mba­roodi, lelnde cewngu, lelnde fowru. Ɓe mbii hay gooto wata toony goɗɗo oon. Ɓe kawri e oon shari'a.
Bojel ƴeewi barme kiiɗɗo e wujo e hudusuru. Bojel loowi hudusuru ndiyam haa heewi. Ƴeewi fetel, loowi heen peɗeeli nay conndi. Bojel seŋi heen kapsin boɗeejo coy. Taw nyiiwa e mbaroodi e cewngu e fowru ndaddoyii. Ngel ari, ngel naati suudu, ngel heɓi lelnde nyiiwa, ngel lelii.
Hiiri. Nyiiwa adii arde, tawi bojel ina lelii e lelnde mum. Nyiiwa wii : « Hol oo ? » Bojel wii : « Miin dey ko mi koɗo. Mi arii ɗoo, taw hiirii, mi yi'aani ɗoo hay gooto, mbiimi mi leloo ɗoo haa janngo mi dawa. » Nyiiwa wii : « Suudu nduu ko Suudu Joom-Doole'en, ko miin adii joftude, heddiiɓe ɓee nena ngara. Kono haadi ko a koɗo, waal ɗoo haa janngo. Bisimilla maa ! » Nyiiwa heɓi lelnde mba­roodi lelii. Mbaroodi arti wii : « Hay yontinaani, toonyannge ina fuɗɗoo ?
Nyiiwa wii : « Alaa, ko en danyɓe koɗo, haa subaka o yaha. Lelo e lelnde cewngu. » Mbaroodi wii : « Ɗum ina moƴƴi. » Mbaroodi lelii e lelnde cewngu.
Cewngu ari wii : « Hii jam ! Hay yontinaani, toonyannge ina fuɗɗoo ? » Mbaroodi wii : « Alaa, ko en danyɓe koɗo, lelii e lelnde nyiiwa. Lelo e lelnde fowru haa janngo tan moni fof heɓa lelnde mum. » Cewngu wii : « Ɗum ina moƴƴi. » Cewngu lelii e lelnde fowru.
Fowru arti wii : « Hee hee, hay yontinaani tawo, toonyannge ina fuɗɗoo ? » Cewngu wii : « Alaa, ko en danyɓe koɗo, lelii lelnde nyiiwa, nyiiwa lelii lelnde mbaroodi, mbaroodi lelii lelnde am, miin, leliimi lelnde maa. Haa janngo tan, moni fof heɓa lelnde mum. » Fowru wii : « Hee hee, koɗo lelotooɗo lelnde nyiiwa ? Oo koɗo koy, ko o joom doole koy ! Nduu suudu dey, so o waalii e men hannde ndu fusaani, ngannden ndu wontaa bon ! » Fowru lelii e damal...
Nde yehi haa jenngi, bojel wii : « Nyiiwa, suudu mon nduu ina ŋaanyee ne ? » Nyiiwa wii : « Handu ŋaanyee kay. Ŋaanyo ! » Bojel ƴeɓti wujo tan waɗi e barme koos !... koos !... Fowru fini wii : « Hii jam ! Ko ɗum woni ? » Nyiiwa wii : « Famɗin dille : ko koɗo men ŋaanyotoo. » Fowru wii : « Ɗum ko segene ? Nduu suudu, so ndu weetii e men ndu fusaani e men, ngannden ndu wontaa fus !... »
Yehi haa ɓooyi, bojel wii : « Nyiiwa, suudu mon nduu ina soofee ne ? » Nyiiwa wii : « Handu soofee. Minen fof ko ɗoo min coofata. Soof ! » Tan bojel haɓɓiti hudusuru, ndiyam deeli e leydi, wa'i no waraango nii ! Ndiyam ɗam tawi fowru e damal. Fowru wii : « Hii jam ! Ko ngoo waraango woni ? » Nyiiwa wii  : « Famɗin dille maa : ko koɗo men soofata. » Fowru wii : « Ɗum ko coofe ? Hii, ha mi yi'a oo jamma weeta ! »
Yehi haa ndaari weetde, bojel wii : « Nyiiwa, suudu mon nduu ina puttee ne ? » Nyiiwa wii : « Ina puttee. Minen fof ko ɗoo min puttata. Puttu ! » Bojel ƴeɓti fetel, fooɗi ngelooba, nanngi e rawaandu, kapsinaaji petti, fiyannde waɗi tuy !... Tan nyiiwa roondii bannge e suudu, mbaroodi bannge e suudu, cewngu roondii bannge e suudu, fowru roondii bannge e suudu. Tan suudu dajjitii. Moni e maɓɓe fof rewi tiinde mum.
Fowru wii : « Miin kay, mi haaliino : koɗo lelotooɗo e lelnde nyiiwa, oon koɗo kay, to waali fof, jam waalataa ɗoon ! »
Gila ndeen, ɓe kawraani.


IX - FOWRU e DEBBO e CUKALEL MUM

 

- Wonnoo ɗoo ko fowru.
Ndu raddi balɗe tati, ndu danyaani ko ndu nyaami. Ndu nyalli yaade, handu tampi. Ndu ari les lekki handu leha, handu ɗeɓa maayde heege. Ndu yii cukalel ina lelnaa e les lekki jammi. Ndu wii : « Ɗum kam, maa taw ko koyɗol, walla ko gite am ɗee ngoni ɗe mbelaani no feewi ? »
Ndu toknyii, ndu feerti gite, ndu ndaari cukalel ngel, ndu hooynii dow, ndu yii debbo ina woosa yatilo. Tan ndu moosi. Ndu geewii, ndu yirlii seeɗa, ndu arti sara cukalel ngel. Tan ndu wii : « Ɗum kam wonataa : miɗa jooɗii balɗe tati mi nyaamaani !... Cukalel ngel, ko bottaari mbaɗanmi ngel. Yummo oo, ko hiraande mbaɗan-moo-mi. »
Tan cukalel ngel woni e woyde. Ndu hooynii dow lekki, ndu wii debbo oo : « Hiraande, holko Bottaari woyata ? » Debbo oo wii : « Kanko dey, o woyata, ko o goowɗo wottaade keenye pobbi ; hannde noon, gila subaka baaba makko ina waanya pobbi, hay wooturu yi'aani. Ɗuum woni ko o woyata. Baaba makko nena e nder jeeje, gila subaka heɓaani hay batte. O wii kam, yo mi ŋabbu dow lekki, so mi sooyniima fowru, mi haalana mo. Ɗuum woni ko ŋabbini mi dow lekki. » Ndu wii : « Ɗuum dey, yoo ngaari kooba dunkilo yah. » Debbo oo wii : « Ngaari kooba ndi alaa gallaaɗi ? » Ndu furƴini, ndu wii : « Hii, wonaa ko nguumuuji deedaaɗi tan njahata e ladde hee ? » Debbo oo wii : « Ngaari kooba ina yaha, ina jooɗtoo ? » Ndu wii : « Ndii ko kelnoondi ina jokki. »
Tan ndu ruŋtii, ndu woni e nyoƴƴude koyɗe handu doga !... Debbo oo wii : « Aan a wonaa kooba, ko a fowru ! Ooy baaba makko, ar ! Fowru ne nii. » Tan fowru renndini, punndi ruuki. Fowru dogi naati e nder ladde, ina nanta teppe mum, ɓeydii marnyaade e koose. Ɗoo debbo seerti e fowru. O tellii. O ƴeɓti ɓiyiiko. O faati wuro.
Gila ndeen, ina haɗaa ɗalde baasnumel tan e nder ladde, walla e nder ngesa, walla to baɗtoowo e mum hakkille ɗoo alaa...
Diwaa ɗoo, ɗakkaa ɗoo...

 

X - BOJEL e NYIIWA e MBAROODI e CAAMAABA

 

- Wonnoo ɗoo ko bojel.

Ngel yehi to nyiiwa, ngel wii : « Nyiiwa, nyamlam ngaari haa nyande altine mi yoɓ-maa. » Nyiiwa nyamli ngel ngaari. Bojel yehi to mbaroodi, ngel wii : « Mbaroodi, nyamlam ngaari haa nyande altine mi yoɓ-maa. » Mbaroodi nyamli ngel ngaari. Bojel yehi to caamaaba, ngel wii : « Caamaaba, nyamlam ngaari haa nyande altine, mi yoɓ-maa ngaari maa. » Caamaaba nyamli ngel ngaari.
Ngel waɗdi e maɓɓe lajal. Nde lajal ngal timmi, bojel yehi to nyiiwa. Ngel wii : « Nyiiwa, addu ɓoggol mi yoɓ-maa ngaari maa. » Nyiiwa hokki ngel ɓoggol. Bojel yehi to mbaroodi, ngel wii : « Mbaroodi, addu ɓoggol mi yoɓ-maa ngaari maa. » Mbaroodi hokki ngel ɓoggol. Bojel yehi to Caamaaba, ngel wii : « Caamaaba, addu ɓoggol mi yoɓ-maa ngaari maa. » Caamaaba hokki ngel ɓoggol.
Bojel ƴeɓti ɓoggi ɗii, ngel haɓɓi e lekki mawki. Bojel yehi to nyiiwa, ngel totti nyiiwa ɓoggol, ngel wii : « Nyiiwa, fooɗ ngaari maa ! » Bojel yehi to mbaroodi, ngel wii : « Mbaroodi, ndaa ɓoggol fooɗ ngaari maa ! » Bojel yehi to caamaaba, ngel totti caamaaba ɓoggol, ngel wii : « Fooɗ ngaari maa ! » Bojel wii gooto fof yoo fooɗ ngaari mum. Ɓe nyalli fooɗde ha ɓe tampi, hay huunde araani. Moni fof rewi e ɓoggol mum, ha ɓe njettii lekki.
Nyiiwa wii : « Waɗi en nii ko Bojel. Kono ɗo njii-moo-mi fof, ko mi baroowo mo ! » Mbaroodi wii : « Ladde ndee mi jaggii ɗum : ɗo njiimi Bojel fof, ko mi baroowo ɗum ! » Caamaaba wii : « Ndiyam, mi jaggii ɗum : nde ngel tellii e ndiyam fof, mi waran ngel ! »
Lella ari yarde. Caamaaba wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Lella wii : « Alaa. Ko miin lella ari yarde. » Caamaaba wii : « So a yi'ii Bojel, mbi'aa mo, miin e Nyiiwa e Mbaroodi, ɗo min njii mo fof, ko min warooɓe mo ! »
Lella yehi. Ba yii bojel, ba wii : « Bojel, Nyiiwa e Mbaroodi e Caamaaba mbii ɗo njii-maa fof, ko ɓe warooɓe ma ! Ɗuum noon, a wontaa yar ndiyam, ladde ndee, on kejjataa heen ! »
Bojel ari tawi koturu ina maayi ha ndu nyoli, handu ɓuny-ɓunyca gilɗi. Tan bojel suddii nguru oo, gilɗi ina caama. Bojel ari e sara maayo, tan caamaaba wii : « Hii jam, Koturu, holko waɗ-maa nii ? » Bojel wii : « Waɗi mi nii, ko kuɗdi Bojel. Mi nyamlii ngel ngaari, mbiimi yo ngel yoɓam, ngel salii yoɓde mi, ngel huɗi mi : kuɗdi maggel waɗi mi nii. » Caamaaba wii : « So a yi'ii Bojel, miɗa rewannoo mo ngaari, mi yaafi-moo-mo. »
Bojel yehi to nyiiwa. Nyiiwa wii : « Koturu, holko waɗ-maa nii ? » Bojel wii : « Waɗi mi nii ko kuɗdi Bojel. Mi nyamlii ngel ngaari, ngel salii yoɓde mi, ngel huɗi mi : kuɗdi maggel waɗi mi nii. » Nyiiwa wii : « So a yi'ii Bojel, mbi'aa mo mi yaafi-moo-mo ngaari ndewanno-moo-mi ndii. »
Bojel yehi to mbaroodi. Mbaroodi wii : « Koturu, holko waɗ-maa nii ? » Ngel wii : « Waɗi mi nii ko kuɗdi Bojel. Mi rewii ngel ngaari, lajal amen timmi, Bojel salii yoɓde mi, huɗi mi : kuɗdi maggel waɗi mi nii. » Mbaroodi wii : « So a yi'ii Bojel, mbi'aa mo ngaari ndewanno-moo-mi ndii, mi yaafi-moo-mo ndi.
Tan bojel itti nguru werlii. Ngel yehi to caamaaba. Caamaaba wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Bojel wii : « Yaa Allaahu, yaa Allaahu !... » Caamaaba wii : « Alaa, mi yaafino-maa-ma ngaari am. Ɓam, wata huɗam ! »
Bojel yehi to nyiiwa. Nyiiwa wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Bojel wii : « Yaa Allaahu, yaa Allaahu !... » Nyiiwa wii : « Alaa, alaa ! Wata huɗam, mi yaafino-maa-ma ngaari am ! »
Bojel yehi to mbaroodi. Mbaroodi wii : « Ɗum ko Bojel ne ? » Bojel wii : « Yaa Allaahu, yaa Allaahu !... » Mbaroodi wii : « Alaa, alaa ! Mi yaafi-maa-ma ngaari am ndii, ɓooyii ! »
Ɗoo bojel fanndini nyamaale, nyamaale njoolii !

 

XI - KOOBA e NAGGE

 

- Wonnoo ɗoo ko kooba.
Nagge yehi ladde tawi toon kooba. Kooba wii : « Aan dey, mi yi'ataa ma jamma e ladde hee. » Nagge wii : « Miin ko mi jeyaaɗo. Mi nyallan nyaamde e ladde, so hiirii mi joftoya to joomam. » Kooba wii : « Mo jey-maa ? » Nagge wii : « Joomam woni ko wuro. » Kooba wii : « Ko o nafan-maa ? » Nagge wii : « So mi joftii, joomam human kam e ɓoggol, o ɓira mi, janngo subaka o ɓira mi, so o gaynii ɓirde mi, o sogga mi, mi yaha ladde, mi nyalla nyaamde haa hiira, mi arta. »
Kooba wii : « Ko aan jaasi ! Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa, aan jof­nata hoore maa, so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol, ɗoon kuwataa, ɗoon coofataa, so joome ari tan ɓir-maa ? Ko a kuutorgal tan, aan fuuyi !... Miin mi jaɓataa ɗum, hay gooto halfaani mi, ɗo mbelaami nyallanmi, ɗo mbelaami mbaalanmi, ko weli mi nyaamanmi. »
Hiiri. Nagge wii : « Kooba, jooni dey hiirii mbiɗa hoota. » Kooba wii : « Mbaalen ɗoo, so a woowii jeyde hoore maa, a wontaa jaɓ halfeede. » Nagge wii : « So mi waalii ɗoo, ko jenngi fof, joomam aranan kam. Ɗuum noon, mi yahan tan. So wonaa ɗuum, so o tawii kam ɗoo, o fiyan kam. » Kooba wii : « Haadi ko a puuyɗo ! Aɗa jaɓa jeyeede, saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol ! »
Kooba ina yenna nagge tan, haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba. Tan baanyoowo naati e jeeje, ɗacci haa nagge ɓenni, kooba sawndii ɗum, tan fawi serdu e wuttulo kooba. O aari ngelooba haa ajjii, o fooɗi rawaandu, kapsinaaji petti, kure mbii e wuttulo kooba pat ! Kooba waɗi tuguperi, ba oondi.
Nagge ari tawi kooba ina fettoo. Nagge wii : « A yi'ii, kala mo alaa jeyɗo, ko bone warata ɗum. Miin kay, hay so a feesii baanyoowo, suusaa fellude mi. Aan wonnoo a alaa jeyɗo, baanyoowo warii ma, nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa. Miin, so baanyoowo fellii kam, shari'a mum e joomam gasataa ! »XII - HARE DUULAAƊE

 

- Wonnoo ɗoo ko rawaandu.
Ndu tawi duulaaɗe - walla mbatiiji ɗiɗi ina kaɓa. Ndu ari e puccu, ndu wii : « Puccu, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa, a yaataa ceerndaa ɗe ? » Puccu wii : « Miɗa jiimi e gammbal am miɗa nyaama, yo mi yah hare duulaaɗe ? Ko wondii kam e ɗuum ? » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !... » Rawaandu ɓenni, ari e ngori, ina wiɗoo. Ndu wii : « Ngori, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa, a yaataa ceerndaa ɗe ? » Ngori wii : « Hol miin e yaade hare duulaaɗe ? Ɗuum dey wonaa haaju am ! » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !... » Rawaandu ɓenni, ari e njawdi. Ndu wii : « Njawdi, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa. A yaataa ceerndaa ɗe ? » Njawdi wii : « Miɗa nyaama gooƴe am, yo mi yah hare duulaaɗe ? Yo ɗe mbarndir ! » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !... » Rawaandu ɓenni, ari e ngaari. Ndu wii : « Ngaari, duulaaɗe ɗiɗi nena kaɓa. A yaataa ceerndaa ɗe ? » Ngaari wii : « Miɗa nyaama nyaayko am, yo mi seerndoy hare duulaaɗe ? Ummo ɗoon dey ! » Rawaandu wii : « Bone dey ficcan laaci !... » Duulaaɗe cippiri haa njani e jige debbo nayeejo. Jige oo ina waɗi wiro. Laaceeje ɗee nawori wiro. Ɗe njani e jaaynge, ɗe ŋabbi e suudu. Suudu debbo nayeejo wonnoo nduu sumi. Debbo oo maayi. Gullaali ngulli, yimɓe mbii : « Kaɓɓee puccu nguu, ƴeewon cukalel wulloyoo banndiraaɓe. » Puccu seŋaa labungal. Rawaandu ari e puccu, ndu wii : « Puccu, mi wi'iino ma bone ficcan laaci. Hannde so ɓe ceertii e maa, so a maayaani ne, a tampan. » Puccu nyalli dog­neede e gure, arti tan maayi, daasaa werlaa caggal wuro. Rawaandu nyaami. Hoɓɓe ngari janayse. Yimɓe mbii : « Ƴeewanee hoɓɓe ɓee ko nyaami. » Ɓe mbii : « Mbaree ngori oo ». Tan sukaaɓe mbi'aa yoo paɗɗu ngori. Ɓe ƴeɓti cabbi, ɓe ndewi e ngori. Ngori ina doga, ina naata e cuuɗi e ndallaaji. Rawaandu wii : « Ngori, mi wi'iino ma bone ficcan laaci. Oo bone luutataa ma. » Ngori waraa nyaamaa, ƴi'e mum mberlaa rawaandu. Hiiri. Yimɓe mbii : « Ƴeewanee hoɓɓe ko kiirtii. » Ɓe mbii : « Mbaree njawdi ndii. » Njawdi nanngaa ina waree. Rawaandu ari e njawdi. Ndu wii : « Mi wi'iino ma bone ficcan laaci. Aan kam a daɗataa. » Njawdi waraa nyaamaa, ƴi'e mum mberlaa. Rawaandu nyaami. Nyawli. Ɓe mbii : « Ƴeewanee hoɓɓe ko ngottii. » Yimɓe mbii : « Mbaree ngaari ndii. » Ngaari jaggaa, haɓɓaa ina waree. Rawaandu ari wii : « Ngaari, mi wi'iino ma bone ficcan laaci. Oo bone luutaani ma. » Ngaari waraa nyaamaa, ƴi'e mum mberlaa rawaandu.

 

XIII - NOORWA e CUKALEL

 

- Wonnoo ɗoo ko noorwa e cukalel.
Ba mawni. Ba ƴeeŋi maayo, ba ari e weendu sukkundu leɗɗe haba nyaama cide e booti. Yehi haa ceeɗu naati, weendu fuɗɗii horde, colli mbaɗti sikaade laaci mabba. Boyiiji mbaɗti ƴakkude laaci mabba.
Noorwa yii cukalel, ba wii : « Cukalel, ar nawam maayo, mi hokku-maa ko giƴa teettataa ma. » Cukalel wii : « Holno nawirtu-maa-mi, aɗa foti no laana nii ? » Noorwa wii : « A ɓolan baaji, laaci am kii e hoore am ndee, kaɓɓondiraa ɗum dow, mi ɗehoo, coraa, ndoondoɗaa mi, nawaa mi maayo. »
Cukalel ɓoli baaji, haɓɓi hoore ndee e laaci kii e koyɗe ɗee, noorwa tumpilii, ba ɗehii, cukalel sori les mabba, roondii ba, faari ba maayo. Cukalel yettii maayo. Ngel wii : « Miin dey mi waawaa ndiyam, munyo mi rooto-maa ɗoo. » Noorwa wii : « So a rootimaama mi ɗoo, mi waawaa yettaade ndiyam. »
Cukalel juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi. Ngel wii : « Mi rooto-maa ɗoo. » Noorwa wii : « So a rootimaama mi ɗoo, mi sinkan. Nawam yeeso. »
Cukalel nawi ba haa ndiyam heɓi ɗum e becce. Noorwa wii : « Rooto mi ɗoo. » Cukalel rootii ba. Noorwa wii : « Haɓɓitam. » Cukalel haɓɓiti noorwa, ƴeɓti baaji ɗii werlii dow.
Noorwa yinii, yehi too e fonngo maayo, yehi gaa e fonngo maayo. Ba arti e cukalel, ba wii : « Jooni njiɗmi ko nyaamde ma. » Cukalel wii : « Ndaw ko haawnii ! Ndeen dey tawan moƴƴere yoɓetee ko bonde ! » Noorwa wii : « Moƴƴere kay yoɓetee tan ko bonde ! » Ba wii : « Ɗuum ne, so miɗa nyaam-maa, ma mi seedna kulle tati ceedtoo nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee. Ndee, mi nyaam-maa ! » Cukalel wii : « Seednu Alla tan. » Noorwa wii : « Alaa. Nyande fof, Alla ina yi'a geɗe keewɗe, kono o haɗataa. » Cukalel wii : « Eeyii, no njiɗɗaa fof waɗ ! »
Haa mbabba ari. Noorwa wii : « Mbabba, holko nyamaande moƴƴere yoɓetee ? » Mbabba wii : « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde tan yoɓetee ! Jooni-jooni ngummiimi dimngal, kono hay so mi duuftii heen sammeere, tan ko sawru piyeteemi ! » Noorwa wii : « A nanii ko oo seede wii ? Go'o. »
Rawaandu ari. Noorwa wii : « Rawaandu, holko nyamaande moƴƴere yoɓetee ? » Rawaandu wii : « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde yoɓetee ! Jooni-jooni ngummiimi raddo, mbarmi lella, kono ko ƴi'al ndokketeemi. Ɗuum ne, so mi yaawii hunuko, tan ko ɓannde piyeteemi. » Noorwa wii : « A nanii seedeeji ɗiɗi kaalii, nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee ? Ina heddii seede gooto, so haalii mi nyaam-maa. »
Bojel ari. Noorwa wii : « Bojel, holko nyamaande moƴƴere yoɓetee ? » Bojel wii : « Ina yoɓee moƴƴere, ina yoɓee bonde... Ko ɗuum woni ? » Noorwa wii : « Cukalel, haal. »
Cukalel wii : « Miin, mi tawnoo noorwa e nder weendu, colli e booyiiji fof ina cikoo laaci mum. Noorwa wii yo mi wallu ɗum, mi roondoo ɗum, mi nawa ɗum maayo, hokka mi ko giƴam teettataa kam. Jooni mi addii ba e maayo, ba wii haba nyaama mi. » Bojel wii : « Noorwa, ko noon ? » Noorwa wii : « Ko noon. »
Bojel wii : « Ko ngel cukalel fenata ! Ngal nooral, aɗa waawi roondaade ɗum ? » Noorwa wii : « Omo waawi kay, wanaa ko kanko addi mi ɗoo ? » Bojel wii : « Ɗum, mi seedtotaako ɗum, ngati ɗum ko fenaande : ngel cukalel waawaa roondaade ma. Taw goonga, mbaɗtee no woorunoo. »
Noorwa ƴeeŋi. Cukalel ɓoli baaji, haɓɓi hunuko koo e laaci kii. Bojel walli ngel haɓɓude. Noorwa tumpilii, laaci kii e hoore ndee e takke ɗee, ɓe kaɓɓi haa tiiɗi. Noorwa ɗehii. Cukalel sori les noorwa. Bojel wii : « Ko nii woorunoo ? » Noorwa wii : « Aaha. » Cukalel wii : « Aaha. »
Bojel wii : « Cukalel, mate baaba maa nyaamataa noorwa ? » Cukalel wii : « Ina nyaama kay ! » Bojel wii : « Nawan baaba maa. » Cukalel faari galle mum'en. Noorwa wii : « A'ahaa !... A'ahaa !... »
Gilaa ndeen, so noorwa roondaama, wi'ata ko : « A'ahaa !... A'ahaa !... »

 

XIV - JAAƳE e JAARI

 

Wonnoo ɗoo ko gorko e debbo mum. Gorko oo wi'etee ko Jaaƴe. Debbo oo wi'etee ko Jaari. Ɓe ngonaa alɗuɓe, ɓe ngonaa joom-lenyol'en. Laamɗo leydi maɓɓe yiɗi Jaari no feewi. Laamɗo oo nuli Jaaƴe wuro wonngo. Jaaƴe yehi. Laamɗo oo nulani Jaari yo o ar to mum. Jaari ari. Laamɗo oo wii : « Jaari, miɗa yiɗ-maa. Tee njiɗmi ko wondude e maa. »
Jaari wii : « Eey, mi jaɓii. Kono njiɗmi ko waɗande ma bottaari, ngaraa galle ngonden. » Laamɗo wii : « So sallifanaa juulaama, mi aran toon. »
Jaari hooti galle gorko mum. O yettii. O defi lacciri e kosam, o defi kodde e kosam, o defi nyiiri e kosam. O waɗi e lehe. Lahal fof, o hippi heen mbeɗu.
Sallifanaa eeraa. Laamɗo ari to Jaari. Jaari wii : « Nyaam lehe ɗee, so a gaynii, ngonden. » Laamɗo hippiti heen lahal, o tawi ko lacciri e kosam, o hippi. O hippiti gonngal ngal, o tawi ko kodde e kosam, o hippi. O hippiti tataɓal ngal, o tawi ko nyiiri e kosam, o hippi. Laamɗo wii : « Ko ndii bottaari woni ? »
Jaari wii : « Rewɓe fof ko gootum, ko mo a wondaani heen tan. Rewɓe maa ɓee ɓuri mi yooɗde, ɓuri mi laaɓde, ɓuri mi haarde... So a woppii ɓeen, a arii e am, ina haawnii. » Laamɗo oo wii : « Mi yaafi-maa-ma. »
Laamɗo oo ummii yehi. Feggere mum saami ɗoon. Jaaƴe arti to nelanoo too, o yettii galle makko. Jaari wettani mo leeso. O lelii, tan, ha o yii feggere laamɗo ina irii e leydi ! O ƴeɓti nde. O anndi ko feggere laamɗo. O wii e ɓernde makko : « Ndee ɗoo feggere, hay gooto alaa nde so wanaa laamɗo leydi ndii. » O anndii nelal ngal wonaa meere.
O deƴƴi, o haalaani hay batte. O natti haaldude e Jaari. Jaari, so haalii, o jaabo­taako. Ɓe ngoniri noon hakke lebbi tati. Jaari wii : « Haaɗi a nattii yiɗde mi, mi hootii galle baaba am. » Jaari suutii.
Jaari arti galle baaba mum. Baaba makko wii : « Jaari, ko addu-maa ? » Jaari wii : « Jaaƴe nattii yiɗde mi. Ɗii lebbi tati, o haaldataa e am, o ƴeewataa kam, so mi haaldii e makko, o jaabotaako mi. Mi anndaa ko woni. »
Baaba mum Jaari noddi Jaaƴe galle mum. Jaaƴe ari. Baaba mum Jaari wii : « Jaaƴe, holko renndin-maa e joom suudu maa ? O wii ɗii lebbi tati on kaaldaani. Mbiimi ko haala debbo, ha mi yii-maa, mi naamno-maa. »
Jaaƴe wii : « Laamɗo nelii kam wuro Kaari, mi yehii toon, nyallumi ko e tep­pere am. Mi artii, mi tawii feggere laamɗo ina e galle am ! Miin ko mi miskiino, so laamɗo waɗtii arde e galle am caggal am, holko mbaawmi haalde e ɗum ? Mi suusaa wullitaade hay gooto. » Baaba mum Jaari wii : « Jaari ko noon ? » Jaari wii : « Ko noon... Kono ko kaalan-moo-mi koo, o wontaa artu, o wontaa haalanam ko wa'i noon. »
Jaaƴe e esum kaaltidi haa paamondiri. Baaba mum Jaari wii : « Njehen to laamɗo. » Ɓe njehi to galle laamɗo. Ɓe njettii, kamɓe tato fof. Laamɗo wii : « Ko addi on ? » Baaba mum Jaari wii : « Miin dey miɗa halfinnoo oo ɗoo ngesa yo o reen, o woppi : ngesa baa ŋonyaama. » Laamɗo wii : « Jaaƴe, so a reennaama ngesa, so tawii a waawaa reende, a haalataa gila law, mbaasaa woppude ngesa njanana haa ŋonyee ? » Jaaƴe wii laamɗo : « So a reennaama ngesa, a waɗtii tawde ɗoon takkere mbaroodi, a dogataa ndanndaa fittaandu maa ?
Ɗoon laamɗo faami ko ɓe njiɗi haalde koo. Laamɗo moosi, o wii : « A wontaa yii ɗoon takkere mbaroodi. Hootdu e debbo maa galle maa. »
Jaaƴe e Jaari kooti.

 

XV - ADUNA-ALAA-TO-DARII

 

Wonnoo ɗoo ko laamɗo. O laamii laamu moƴƴu, leydi ndii fof ina yiɗi mo. Laamu ngonngu yani e laamu makko. O waraa, ɓiyiiko dahaa. Oon sahaa ɓiɗɗo oo ina yaara e duuɓi sappo. Ngel nawaa leydi ngonndi, angel yeeyee. Joom jawdi yii ngel soodi ngel, waɗi ngel gaynaako pucci, yiɗi ngel, horsini ngel. Oon naamnii ngel holno ngel wi'etee. Ngel wii : « Mbi'eteemi ko "Aduna-Alaa-To-Darii". »
Wonnoo joom jawdi oo jibinaani, waɗi ngel no afo mum nii. Ɓe ngoori noon haa joom jawdi oo jawdi mum taayi, wonti baasɗo, ɓe mbaɗti remnaade e ligga­naade yimɓe ina njoɓa ɓe.
Aduna-Alaa-To-Darii wii : « Baaba, jooni jawdi men gasii, miɗa yiɗi ɗannaade. » Baaba oo wii : « Njiɗɗaa ko dogde. » Aduna-Alaa-To-Darii wii : « Alaa, miin mi anndaa hay gooto so wonaa aan. Kala to njaami, ma mi artu haa ɗoo. Eɗen njoginoo jawdi, jooni jawdi men gasii. Accu mi ɗannoo. »
Baaba oo yeeyi mbabba mum ngoota heddorinoo, hokki mo. O wii : « Yah, baaba, yoo Alla waɗ jaanyde. » Aduna-Alaa-To-Darii yehi.
Nde laamu baaba makko fusnoo, baaba oo waraa, kanko o dahaa ndee, watu­laaɓe baaba makko ndarniti laamu nguu, ɓe kalfini laamu nguu gooto e maɓɓe. Kalfinaaɗo laamu nguu wii : « Miɗa jogoo laamu nguu ha nde njiiɗen ɓiyiiko fof tottiten ɗum laamu baaba mum : eɗen nganndi ko o dahaaɗo, kono o waraaka. » Kamɓe jagge ɓee fof, ɓe kawri e ɗuum.
Aduna-Alaa-To-Darii ina yaha e leyɗeele, haa ari e leydi baaba mum laaminoo ndii. Omo reennoo innde sehil baaba makko jaati, o naamnii oon. O wi'aa ko wuro Kaari. O yehi ngoon wuro, o naamnii galle oon, o hollaa. O yettii galle oon, o naamnii : « Baaba Kaari, ko ɗoo woni ? » Yimɓe galle oo mbii : « Baaba Kaari, won sagata naamnotooɗo ma. » Oon wii : « Yo o ar gaay. »
O ari, ɓe calmondiri haa saɗi joofi. oon wii e ɓernde mum : « Ndaw ko haawnii... Yimɓe dey ina nannda ! » Oon wii : « Holno mbi'eteɗaa ? » O wii : « Ko Kaari ɓii Kaari. » Oon wii : « Ko laamɗo Kaari jibin-maa ? Wettu juuɗe maa. » O wetti newe makko e juuɗe mawɗo oo.
Oon ina reennoo nde o woni cukalel ndee, kural meeɗii gaanyde mo. Oon wii : « Aɗa anndi ko gaany-maa ɗoo ? » O wii : « Alaa. » Oon wii : « Ko aan tigi woni ɓii laamɗo Kaari. Ndeen, miin e baaba maa, hamin njeewta, aɗa fija sara amen, aɗa jogii kural, ngal tufi e newre maa, bannge nyaamo. Miɗa anndi hay so sellii, maande ndee heddoto. » Mawɗo oo wii mo : « Jooɗo. »
O jooɗii. Oon yehi haalani sehillaaɓe baaba makko tigirigi, o wii : « Ɓii laamɗo men artii. »
Ɓeen ngari. Nde njii mo tan, hay gooto naamnaaki goɗɗo oon, ɓe mbii ko kanko tigi, o hoɓɓitaa tan ko e baaba makko. Ɓeen mbii : « Jooni, mooften mo, nodden batu, leydi ndii fof tawee, njaltinen mo.
Janngo mum, ɓeen noddi batu, leydi ndii fof ari. Batu feŋaa. Yimɓe fof njooɗii. Mawɗo laamu baaba makko oo ummii darii, o wii : « Nde konu yani e leydi men hee, laamɗo men waraa, ɓiyum dahaa, mbiiɗen eɗen ndarnita laamu nguu ha nde njiiɗen ɓiyiiko fof. Jooni ɓiyiiko artii. »
Heen gooto yehi suudu yaltini mo. O darii hakkunde batu oo tan, yimɓe ɓee fof kaftii ndarii. Ɓe mbii : « Oo tigi woni ɓiyiiko, so a yi'ii, a naamnotaako. »
Kalfinaaɗo laamu nguu wii : « Haaɗi en njiitii ɓiyiiko, tottiten mo laamu baaba makko. Baaba makko, enen fof eɗen njiɗi ɗum. So o ronii neɗɗaagal baaba makko ngal, leydi men welan. »
O fiilaa lefol laamu, o wonti laamɗo.
Coodnooɗo mo oo jooɗiima ko juuti nanaani dille makko, abbii mo. Wuro fof o ari, o laakna mo. O wi'a : « Ɓiyam ina majjiri mi, omo wi'ee Aduna-Alaa-To-Darii. » Yimɓe mbi'a mo : « Hee baaba, ndee innde, min nganndaa nde ! » O ɓenna wuro wonngo. Omo laakna ɓiyiiko oo ha o ari e laamorgo mum. Omo jooɗii hak­kunde batu tan, haa coodnooɗo mo oo felti ɗoon. O wii : « Noddanee kam oya mawɗo gorko. »
Oon noddaa, ari. O wii : « Baaba, aɗa anndi mi ? » Mawɗo huli wii : « Alaa. » O heftinii mo. Kono o hulii. Mawɗo oo wii : « Yaafo mi, baaba. Ndaartanmi ko ɓiyam gooto, ina majjiri mi. » Laamɗo wii : « Ɓiya oo no wi'etee ? » Mawɗo oo wii : « O wi'etee ko Aduna-Alaa-To-Darii. » Laamɗo wii : « Nawee mo galle, ndokkon mo suudu, teddinon mo. » Mawɗo nawaa galle laamɗo.
Hiiri. Laamɗo hooti galle mum. O yettii, o salmini mawɗo oo haa saɗi joofi. O wii : « Baaba, mbiiɗaa a anndaa kam ? » Mawɗo wii : « Alaa. » O wii : « Aɗa anndi mi, a hul tan. Ko miin wiino-maa, mbi'eteemi ko Aduna-Alaa-To-Darii. Ɗuum firti, ko mi ɓii laamɗo, laamu baaba am fusaa, ndahaami, njeeyaami, coodɗaa mi, nde ngarmi e maa ndee, ko a galo, a waasii jawdi maa haa laaɓi, mbii-maa-mi miɗa ɗannoo, njeeyɗaa mbabba maa ngoota keddorinoɗaa, ɗannoriimi.
« Mi artii e leydi amen, mi waɗtaama laamɗo, mi jooɗiima e jappeere baaba am. Sinno ko jogogal bonngal njoginoɗaa mi, so mi yi'ii ma hannde, mi warete. Kono, njogiɗaa mi ko jogogal moƴƴal, no ɓiya nii. Jooni, janngo, ma mi noddu batu. So mi noddii yimɓe ɓee fof ngarii, ummoɗaa, piyaa mi hello e hakkille. So yimɓe ɓee nanngii ma, mbi'aa oo ko maccuɗo am, mo coodnoomi. Ma mi wii ko goonga. So haɓe njiɗi mi, yo ɓe coodtam. So ɓe njiɗaa kam, mi rewa e maa. Hoto hul. »
Weeti. Laamɗo noddi batu. Batu jooɗii. Mawɗo oo ummii juuwi yimɓe ɓee fof ha o yettii laamɗo, tan o fiyi ɗum hello e hakkille pat ! Tan yimɓe ɓee nanngi mo : « Oo kay, ko bonɗo needi koy ! Aɗa fiya laamɗo ? » Mawɗo oo wii : « So o laamɗo, miin mi anndaa. Nganndumi tan ko miin soodi mo, o majjirii kam ɗii duuɓi tati. »
Laamɗo ummii darii, o wii : « Ngaccee mo. Ko o haali koo, ko goonga. So oɗon njiɗi mi, coodtee kam. So on njiɗaa kam, mi rewa e makko. Nde ndahaami ndee njeeyaami, ko kanko soodi mi. O naamnii mi no mbi'eteemi, mbii-moo-mi, mbi'eteemi ko Aduna-Alaa-To-Darii. Ɗuum ko jaŋnde Aduna. »
Ɗoon e ɗoon, jawdi renndinaa, gila e pucci ha e na'i e kaŋŋe, renndinaa haa heewi, mawɗo oo hokkaa. Laamɗo oo wii : « Naw, baaba, nguurdaa. Miin, hay huunde bonaani e laamu am. »


XVI - BACCA JOOM

 

- Wonnoo ɗoo, ko Bacca Joom. O jibinaa e laamu, o mawni e laamu, o bewnaa bewre mawnde.
Bacca Joom mawni, wonii sagata timmuɗo. Baaba makko noddi mo, o wii mo : « Bacca am, jooni a wonii sagata, a yontii resde : waɗ feere ndesaa, ɗum ɓuri ittude. »
Bacca Joom yeewtidi e baaba mum haa njaɓdi e haala. Baaba makko wii yo o waɗ lappol, o yiiloo e njiimaandi mum, ɗo o yii debbo mo o yiɗi fof, o resa ɗum. Baaba makko wii : « Tuggude e funnaange ngenndi ndii, haa hiirnaange ngenndi ndii, ɗo njiiɗaa debbo mo njiɗɗaa fof, a hokkaama. »
Watulaaɓe Bacca Joom mbaɗi lappi haalande ngenndi ndii, wonde Bacca Joom ina yiiloo e njiimaandi baaba mum, ina ƴeewa debbo. Ɓe kaalani ngenndi ndii fof lajal, Bacca Joom yiiloto e nder ngenndi hee. Boombi e seemedɓe e diwɓe fof moorii, cinkii, nyaantii haa njooɗi, moni fof waɗi cuɗaari mum.
Lajal ngal timmi, tabalde ndee fiyaa, wi'aa janngo ko dawol Bacca Joom. Watulaaɓe ɓee mbaɗɗii pucci tintinde ngenndi ndii garal makko. Wuro fof haa­lanaa waktu Bacca Joom yettotoo ɗoon. Bacca Joom fini tawi teemedde tati puccu haɓɓaama ceŋaama labale. Sagataaɓe ndariima e naange, ina cabbii e Bacca Joom.
Awluɓe ina ngaskina, wammbaaɓe, kolli mum'en ina ŋuura.
Bacca Joom yaɓɓi e baylo, sakke sefi mo, o tawi maabal ina wettii, o jooɗii e geeŋorgal maama labbo. Sagataaɓe kooti e alkabeeje. O fiyi ngu jamɗe, gorbal fiyi daande, dimaaɗi nanngi e waali jam.
Ɓe ndawri yiilaade e njiimaandi Joom. Wuro fof ɓe njettii, ɓe tawa ina ari jaɓɓaade Bacca Joom, tawa sagataaɓe ina mbaɗɗii pucci, ina njeysa. Boombi ina mbaɗi lasal mum'en, seemedɓe ina mbaɗi lasal mum'en, pijirleeji belɗi ina pija, seteeji-seteeji !
Ɓe teddinaa kaaɗdi teddungal. Bacca Joom e wondiiɓe mum ɓee njiilnaa e wuro hee, ɓe kollaa ɓiɓɓe wuro ngoo. O woni ɗoon balɗe tati, o ɓenni wuro wonngo.
Bacca yiilii ngenndi ndii fof. Wuro fof, gurel fof ɓe naati, ɓe teddinee ted­dungal mawngal. O waɗii lewru e nder ngenndi hee. O arti. Baaba makko wii : « A yi'ii ɓiɓɓe Fulɓe haarɓe keddam dey, a yi'ii mo njiɗɗaa ? » O wii : « Baaba, mi yi'aani heen mo yitere darii. »
Yehi haa woni dumunna, suka debbo ari ɗoon e wuro hee. Debbo oo ko jooɗɗo no feewi sanne. Ndeke ko jinne ! O waxlii, o wonti neɗɗo. Nde Bacca Joom yiinoo mo tan, jarlibaa e makko sanne. Bacca Joom wii debbo oo : « Miɗa yiɗ-maa. » Debbo oo wii : « So aɗa yiɗi mi gilli dewgal, humanam. » Bacca Joom yeewtidi e makko, wii : « Kikiiɗe, ma mi are hiirde. »
Hiiri. Bacca Joom e goomu mum ngari mo hiirde. Ɓe toggi ataay, ɓe ngoni e yeewtidde ha ɓe kawri e haala. Bacca wii mo : « Ma mi haalan jinnaaɓe am, mi arda ƴamal. »
Bacca noddi Baaba mum e Neene mum, o wii ɓe : « Jooni dey mi yi'ii mo njiɗmi. » Baaba makko wii mo : « Hol oon ? » Bacca wii : « Debbo ina ari ɗoo ɗee ɗoo balɗe. Ko oon njiɗmi. »
Baaba makko wii mo : « Ko aan woni afo amen : so mi yi'aaka janngo, ko aan lomtotoo mi, ko aan wonata Joom ngenndi ndii. Bacca am, won ko mi faamaani e maaɗa. Mi wi'ii ma yo a yiilo e nder ngenndi hee, debbo fof mo njiɗɗaa, a hok­kaama. A waɗii lappol, lewru e nder ngenndi hee, wuro fof a naatii, a hollaama ɓiɓɓe ngenndi fof, a wi'ii a y'aani heen debbo mo njiɗɗaa... Holno laamɗo ngenndi laamortoo ngenndi ina nefa ɓiɓɓe ngenndi ? »
Neene makko wii mo : « Bacca am, ko njiɗɗaa fof, ko ɗuum njiɗmi. Kono ina wenyii, laamɗo ngenndi so ronkii mo yiɗi e ɓiɓɓe ngenndi. Onon ngoni Joom ngenndi ndii : fannyaade wonaa ko yooɗi e laamɗo ngenndi. »
Bacca Joom wii so humanaaka e mo o wii oo tan, ko o bartotooɗo. O wii o yiɗaa hay gooto so wonaa mo o wii oo. O geddi nyaamde e yarde. Siraa dow, sammaa les, o wii so wonaa o humanaa e debbo mo o wii oo tan ko o bartotooɗo. Joom haalani sehilaaɓe Bacca fof, yoo tef Bacca. Bacca salii. Mo o wii oo tan o humantee.
Jagge laamu Joom e watulaaɓe mum fof noddi Joom batu. Ɓe njooɗii. Mawɗo salndu laamu Joom ƴeɓti konngol. O wii : « Joom ko minen noddu maa batu. Laamu ngenndi ndii, gila e njaata'en, ko on Joom ngenndi ndii. Kono Joom ngenndi ndii meeɗaa fannyaade. Resata tan ko ɓii ngenndi ndii. So tawiino a wonaa laamɗo, mo ɓiya yiɗi fof, resan. Kono laamɗo ngenndi ndii resata tan ko ɓii ngenndi ndii. Ɓiya wi'aama tuggude e funnaange ngenndi ndii haa hiirnaange ngenndi ndii, mo yiɗi fof, yoo res. O waɗii lewru e nder ngenndi hee omo yiiloo, o wii o yi'aani heen mo o yiɗi ! Oo ɗoo suka debbo garɗo e ngenndi hee, en nganndaa to ummii, en nganndaa to jeyaa, en nganndaa ko addi mo. Holno laamɗo ngenndi walla koolaaɗo ngenndi resirta oon ? Jagge ngenndi, sirlu ngenndi. Wonaa to bannge lenyam-lenyamaagu, kono sirlu ngenndi ko ɓiɓɓe ngenndi poti reende ɗum. »
Cukko salndu Joom ɓami konngol, o wii : « Fannyaade laamɗo liɓii jappeeje laamuuji keewɗi, fusii mbaadiiji walla ŋariiji ngenndiiji keewɗi. »
Joom ƴeɓti konngol, o wii : « Ko kaalɗon koo ko goonga, kono haalooɓe Pulaar mbii : "Won ko mawɗo lelotoo yi'a, so suka dariima yi'ataa." Ko njiiɗen koo, Bacca yi'ataa ɗum. Bacca ko cukalel, yi'ataa ko njiiɗen koo. Miin Joom, mi jibinaama e laamu, mi yi'ii laamu maama am, mi yi'ii laamu baaba am. Kono laamu heen fof jiidaa e laamu ngonngu nguu. Waɗi noon, ko laamu fof e jamaanu mum. Mi nanii haala mon, ma mi yaadu janngo e jagge ngenndi ndii tato, to sirlu ngenndi ndii, min naamnoo to oo debbo ummii, ko o woni, ko addi mo. Oon sahaa, mi jaaɓtoo on. »
Janngo mum, Joom e jagge ngenndi mum, ɓe njehi to koomaaji ngenndi ndii. Joom waɗi ko waɗannoo. Koomaaji e gallaaɗi mbaɗi kaawisaaji mum'en. Ɗi mbii mo : « Joom, min nganndii sabu garal mon ɗoo. Kono debbo mo ɓiya wii ina resa oo, o wonaa neɗɗo : ko jinne. Addi mo ko fusde laamu ngenndi ndii... Kono ɓiya oo faamataa ko kulɗon koo.
« Ɗaccee mo o humanee e debbo oo. So o dammbiima ha o dammbitiima, ma o wii omo yaa njillu, tee o jaɓataa yaadude e hay gooto so wonaa Bacca. So Bacca ina yaada e makko njillu, yoo naw puccu mon mbi'eteengu Mboolu nguu. Tottaa mo ɓoccooɗe tati, ina e fooɓre ɓokki hee : heen wootere ko ndiyam ; ndeya ko haayre, ndeya ko leɗɗe cukkuɗe. Mbi'aa mo, so ɓe njehii, nde o faayi fof, o fiya ɓoccoonde e leydi. Mi yiirii yitere am ɓuri mi nanirii nofru am. »
Joom arti yeewtidi e jagge mum, ɓe ndokkondiri hakkillaaji, ɓe njamiri yoo Bacca humane e mo wii oo.
Joom arti, noddi Bacca, o wii : « Bacca am, ko tikkuɗaa ? Ƴeew tan, Bacca am, ngenndi men ndii no wa'i yaajde. Ɓiɓɓe ngenndi ndii fof a hollaama, a yi'aani heen mo njiɗɗaa ! Jooni, mo njiɗɗaa oo, humane e mum. Minen, min njiɗan-maa tan ko jam e kisal ngenndi ndii.
Tabalde fiyaa, wi'aa janngo Bacca Joom ina humanee. Lenngi puɗɗii. Yontere haa dawdi e naange ko pijirleeji. Nyande Bacca Joom hurtinta ndee, boombi e sagataaɓe nyaantii haa njooɗi, edda nyaantungal fof waɗaama nyande mum. Pucci ina njeysa, bawɗi e buubaaji e kummballi awluɓe, e kolli wammbaaɓe, moni fof ina waɗa ko waawi.
Yannge dawi, ga'i e ndammiri fof ina mbaree. Pedane ina ngurwee, nyeenyɓe ina mbi'a : « Ɗum dey woni goonga : so aɗa wallee yoo taw aɗa waawi. » Bacca Joom hurtini. Yannge ngee welii sanne.
Debbo oo dammbii haa dammbitii, jooɗii hakke dumunna, o wii omo yaha njillu. O wii : « Bacca, en kumanaama hay gooto e lenyol am tawaaka. Jooni, njiɗmi ko njaaden nji'aa banndam'en, banndam'en njii-maa. » Bacca wii : « Munyo mi haalana Baaba am tintina ngenndi ndii, njaaden e yimɓe. » Debbo oo wii : « Alaa, njiɗmi ko enen tan ɗiɗo njehen. Miɗa anndi ko on laamɓe, on njahataa gooto. Kono miin, njiɗir-maa-mi tan ko gilli, wonaa ko a laamɗo, wonaa ko a ɓii laamɗo. Ko enen ɗiɗo tan njahata. »
Bacca ari haalani baaba mum e neene mum hono ko debbo oo wii koo. Neene makko wii : « Ɗuum dey ina haawnii ! Holno laamɗo yaarata to esum'en kanyum gooto ? Ɗuum meeɗaa waɗde. Jahoowo njillu yaadan e yimɓe. Ko naatmi ɗoo koo, mi meeɗaa yiide debbo ina yaa njillu kanyum tan e gorko mum, hay gooto yaadataa... Bacca am, ko minen ngoni rewɓe : won mo min moosanta, min pew­jata ko warde ɗum. »
Joom ndaari ɓe moosi. O wii : « Ina moƴƴi. Nde pellitɗaa yaade fof, ngaraa ɗoo. »
Neene mum Bacca wii : « Joom, nii accirtaa cukalel ngel yaha e nder ladde ? » Joom wii : « So mi yi'aaka janngo, ko kanko lomtotoo mi. Jooni o timmii sagata. Accu mo o yi'a kaawisaaji Aduna ɗum woni : so mi yi'aaka janngo, o annda no ngenndi jogortee. Mi wuurataa tan nyande fof waɗtude mo e laawol. Maa dany nde mi tawaaka. En keɓataa reende mo nyande kala. Accu o yi'a Aduna. »
Nyande ɓe njahata ndee, Bacca yehi waynaade Baaba mum. O yettii, o jooɗii, o wii : « Baaba, ko janngo subaka law min njahata, gila yimɓe pinaani. »
Baaba makko wii : « So aɗa yaha, haɓɓu Mboolu - puccu nguu - nawaa. Ndaa ɗee ɗoo ɓoccooɗe tati, nde njiiɗaa ko a heftinaani fof, toƴƴaa heen wootere e leydi.
Bacca Joom, nde wenndogini, haɓɓi Mboolu, ƴeɓti ɓoccooɗe ɗee waɗi e gafakke mum, waɗɗini debbo mum, ɓe njehi. Ɓe nyalli yaade, ɓe kiiri yaade, haa fajiri fuɗɗii seekaade. Bacca Joom wii : « Aan koy, ngenndi mon ina woɗɗi koy ! » Debbo oo wii : « Ɓooyataa jooni njettoɗen. » Bacca wii : « Holno njet­tortoɗen, mi nanaani ɗoo fof dille yimɓe ? So wonaa dille kulle e ciikaali come, alaa ko woni e ndee ladde. »
Haɓe kaala tan debbo oo woni e waxlaade ! Gite ɗee ngojji mbii coy ! O seerti e comci, o wonti jinne ! Tan Mboolu hiji diwi dow. Jinne diiri ina maɓɓa ɓe, tan Mboolu weeyi dow, naati e duule. Jinne wonti duleendu, weeyi abbii ɓe, yehi haa ɗeɓi ballaade ɓe, tan Mboolu tellii, muti e leydi. Jinne rewi heen, yehi haa ɗeɓi maɓɓude ɓe, tan Bacca fiyi ɓoccoonde e leydi, tan wonti maayo hakkunde maɓɓe. Jinne ruttii, addoyi wujo mum, horsi maayo ngoo, abbii ɓe. Jinne yehi haa yettii ɓe, ɗeɓi jawlaade laaci Mboolu, tan
Bacca toƴƴiti ɓoccoonde e leydi, wonti haayre hakkunde maɓɓe. Jinne ruttii, addoyi fulla mum, heli haayre ndee, abbii ɓe. Yehi haa ɓooyi, jinne heftii ɓe, ɗeɓi jawlaade laaci Mboolu, tan Bacca toƴƴi ɓoccoonde e leydi, wonti leɗɗe hakkunde maɓɓe. Jinne ruttii, addoyi jammbere mum, soppi leɗɗe ɗee, abbii ɓe.
Nde jinne yettotoo ɓe taw Bacca naatii wuro. Tan Mboolu hiji, sagataaɓe laawii. Mboolu yettii galle Joom, diwi tata, jooroyii hakkunde galle Joom. Ngu fiyi daande, kanngu fof hangu leppi ndiyam. Comci Bacca fof, henndu e kaaƴe e leɗɗe ceekii haa laaɓi cer. Joom ina jooɗii e jaayorgol mum. O wii : « Bacca, aan koy ese'en teddinii ma koy !.. »
Bacca tellinaa, hokkaa wudere disa mojii, ina sinnya ger-ger, omo gumaa, o waawaa haalde. Joom wii : « Yaa suudu maa, haa pooftaa, njeewtanaa mi njillu mon. »
Yummum Bacca addi leɗɗe, woni e urde Bacca. Bacca lelii, ɗaanii haa kulol ummii e mum, o ari, o jaŋtanii baaba makko e neene makko no o waɗdi e debbo makko. Baaba makko wii : « Bacca am, sirlu ngenndi ko jagge ngenndi. Laamu ngenndi yoo taw ko ɓiɓɓe ngenndi lammini. Ndeena ŋari ngenndi e mbaadi ngenndi haɗataa liggodaade kala ngenndi. »

 

XVII - ƊANNGAL AALI

 

- Wonnoo ɗoo ko Aali.
Aali resi debbo. Ɓe ngondi lebbi jeegom. Debbo oo ɓami reedu. Aali ɗannii. Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko. Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi, Aali artaani.
Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi, hay batte danyaani. Aali tampii, o yiɗii hootde, kono hay ko o hootiri o alaa. Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere. O yehi to Ceerno, yoo ƴeewan mo, laawol makko ngol sattirii mo. Ceerno wii : « Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo. » Aali wii : « Ceerno, mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi ? » Ceerno wii : « Mi anndaa. Kono miin, hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi. So henanaaki ma, yah.
Aali miijii haa juuti, itti menkelde hokki Ceerno. O wii : « Mi nannga e Alla. »
Ceerno wii : « Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa. Ceerno wii : « Go'o, wata yah e laawol ngol a anndaa ; ɗiɗi, kala to jamma taw-maa, waal ɗoon ; tati, kala ko neɗɗo waɗ-maa, muny. » Aali wii : « Ceerno, miin mi wi'ii ma yo a nyawndam, kaalataa ko ɗii haalaaji ? » Ceerno wii : « Ko ɗum tottu-maa-mi, so henanaaki ma, ndaa menkelde maa. » Aali wii : « Naw, mi nanngii e Alla. Wallam e faandu, mi yeloroo. » Ceerno totti mo faandu.
Aali wii : « Jooni kay, mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala. »
Aali nanngi laawol omo yaa, ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo. Ɓeen mbii mo : « Hee gorko, ar rewan min heen mbabba, so en njettiima, min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe. »
Aali jaɓi, rewani ɓe heen mbabba. Nde naange muti, hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo : « Kala ɗo jamma taw-maa, waal ɗoon. » Aali wii joom-bamɗi'en : « Jamma dey arii. En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ? Yitere dey yi'ataa : ko Aduna leeri. » Ɓeen mbii : « Mate ko a kaangaaɗo ? Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe, mbi'aa yo min mbaal e ladde ? » O wii : « Ɗum noon, nawee bamɗi mon, miin ko ɗoo mbaalanmi. »
Ndeen joom-bamɗi'en njehii e jammaagu hee, gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi, mboddi soppi ɗum, maayi.
Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen gooto ina maayi, hunuko mum ina waɗi nguufa. Aali wii : « Subahaana Allaah, kooni ko miin malaa ! Ndanyeerum, kiseerum ! Mbaaseerum, kiseerum ! » Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe, so mi maayii, ko nafata mi ? »
O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati. Oon wii : « Hee gorko ! Tinno wallam, sehil am oo, mboddi soppii ɗum maayii. Wallam, mi hokku-maa heen mbabba. » Aali wii : « Alaa. Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa mi. » Oon wii : « Eey. »
Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo. Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi, miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo : « Hoto a yah e laawol ngol a anndaa. » Aali wii : « Joom bamɗi, miin dey mi anndaa ngol laawol, mi ardo­taako. » Joom bamɗi oo wii : « Ɗum noon, miin mi ardoo. Aan ko a kulɗo reedu, hay batte sonngataa ma ɗoo. Yimɓe fof, ko ɗoo njuuwata, aan mbi'aa a anndaa laawol !... »
Joom bamɗi oo ardii, juuwii seeɗa, tan muti ! Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee. Tan neɗɗo ina wonnoo dow, wii : « Hee mon, hoto ndewee ɗoon, ko luggere ! » Oon wii : « Holto mo ngonndunoɗaa oo woni ? » Aali wii : « O mutii. » Oon wii : « O yooliima. Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite ! Rutto. »
Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi. Aali ruttii. Oon holli mo laawol, oon wii : « A yii ɗeya peŋɗe ? Rew e majje. » Aali rewi heen haa ƴeeŋi.
Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo. Aali faati wuro mum'en.
Aali yettii taw jamma jenngii. Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo, tawi mawnii, wonii sagata timmuɗo. Kanyum remanta yummum ko nyaami...
Aali ari e wuro hee taw jenngii. O yettii galle maɓɓe, o faltiri palal ngal seese, o udditi udumere ndee seese, o rimnditi bamɗi ɗii, o ɓaari dimle ɗee, o humi bamɗi ɗii, o naati suudu nduu, o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee, ina lelii, yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii.
Aali darii, ndaari haa ɓooyi. O wii e ɓernde makko : « Miin dey, ko ɗum haɗi mi danyde ladde ! Oo debbo kay, so gorko resii ɗum, resani ko sagataaɓe, haadi sagata garɗo fof, ko ɗoo waalata !... » Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo, tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo : « Kala ko neɗɗo waɗ-maa, wallitoro munyal. »
Tan o joƴƴini silaama kaa, o yalti suudu nduu, o darii hakkunde galle, o wii debbo oo : « Jeyni ? » Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko, fini wii : « Neene, nooto, won gorko nodduɗo ma. » Debbo oo wii : « Ko baaba maa. Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa noddude mi jamma. »
Aali ina heɗii konngol ngol.Tan ɓe ngummii, Jeyni wii : « Haayoo, Baamum Aamadu am ! » Aamadu wii : « Haayoo, Baabooyi am ! »
Ɓe njaɓɓondiri. Kamɓe tato fof, gite maɓɓe mberlii gonɗi. Ɓe mbeltii sanne.

XVIII - Ndimaagu


Wonnoo ɗoo ko suka gooto debbo. Omo wi'ee Daado.
Daado ko ɓaleejo juumo, mbaadi e needi ! Ndiin wi'etee kaaɗtudi. Alaa fof to ndaarataa e Daado mbi'aa : « Sinno wonaa... » Ko gorko yoori hoore fof, so Daado ɓamtii gite mum ɓutte daneeje o ndaarii ɗum, o waɗdii heen mooso ray !, oon nyippan ɗe mum, ronka anndude ko waɗata. Daado, kala ɗo o wirtii sagataaɓe worɓe, yeewtere mum'en telɓan !
Waaw-haala'en mbii : « Hoto mem ko a yamiraaka, kono hoto ndaar ko njiɗɗaa. »
Daado wii ina ƴeewa ndimaagu worɓe ɗo tolnii. O wii : « Mi haaldataa e gorko ƴamal so wonaa cokaaɗo e suudu balɗe cappanɗe tati, subaka fof, ko lonngere wootere nyaamata e wooɓre wootere ndiyam yarata, ko oon kumanteemi. »
Kala garɗo ƴamde mo, ko ɗuum o wi'ata ɗum. Oon wi'a : « Miɗa yiɗ-maa no feewi, kono mi waawaa. » Joomum hoota. Kala ɗo ngarɗaa tawɗaa sagataaɓe worɓe ina njeewta, ko haala Daado kaalata, Alla e makko yooɗde.
Sagataaɓe tato worɓe nani ɗum. Oo ina wi'ee Sammba, oya ina wi'ee Demmba, tataɓo oo ina wi'ee Yero. Gooto e maɓɓe fof, ko tinɗo hoore mum to diiwaan mum'en. Ɓe mbii : « Oo suka debbo no wa'i yooɗde nii fof, ronka gorko jaɓɗo ko o wii koo ? » Ɓe mbii : « Ƴamoyen mo ngannden holko o miijii, walla holko miijo makko ngoo yiɗi wiide, ngannden ko cikkuɗen ko o miijii koo, so ina e makko. »
Daado wii : « Mi wi'aani ko danyɗo resata mi. Mi wi'aani ko laamɗo resata mi. Mi wi'aani ko joom lenyol resata mi. Mbiimi ko miɗa ƴeewa ndimaagu worɓe ɗo tolnii. »
Ɓe ngari ƴamde Daado, gooto e maɓɓe fof hokkaa suudu. Daado ari salminde ɓe. Daado salmini Sammba, ɓe calmondiri haa saɗi joofi. Sammba haali sabaabu garal mum, wonde ari ko ƴamde mo. Daado wii : « So tawii ko mbiimi koo aɗa waawi waɗde ɗum, ma en kaaldu.
Daado ɓenni to Demmba, ɓe calmondiri haa saɗi joofi. Demmba wii : « Itti mi wuro amen hannde, ko dawol jam tan. Addi mi, ko yiɗde ƴamde ma. » Daado wii : « So aɗa waawi waɗde ko mbiimi koo, ma en kaaldu. » Daado yehi to Yero. Ɓe calmondiri. Yero wii : « Ngarmi ko ƴamde ma. » Daado wii : « A waasataa nande ko mbiimi koo. So aɗa waawi waɗde ɗum, ma en kaaldu. »
Kamɓe tato fof, ɓe mbaɗdi aadi e Daado. Gooto e maɓɓe fof sokaa e suudu. Dammbii. Subaka fof, ko lonngere wootere e wooɓre ndiyam hokketee.
Rawaandu ina nehaa e galle hee. Subaka fof, so lonnge ɗee ngarii, ndu ara ɓe tenkude. Ndu daroo e damal suudu Sammba, ndu tawa Sammba nyaamii lonngere mum, yarii wooɓre mum. Ndu ɓenna to Demmba, ndu daroo e damal suudu Demmba, ndu tawa Demmba nyaamii lonngere mum, yarii wooɓre mum. Ndu ɓenna to Yero. Yero fecca lonngere mum e wooɓre mum, hokka ndu heen.
Ɓe ngoori noon haa balɗe cappanɗe tati timmi. Wi'aa yo ɓe njaltu. Ɓe njalti. Gooto e maɓɓe fof timminii ndimaagu mum e aadi mum waɗdunoo e Daado. Wi'aa hol e maɓɓe potɗo resde Daado ?
Yimɓe hellifaaɓe noddaa, ngari, mbi'aa : « Ɓee ɗoo tato ngariino ƴamde Daado. Daado wiino ɓe kala desoowo ɗum, maa sokee e suudu balɗe cappanɗe tati, subaka fof, ko lonngere wootere nyaamata e wooɓre wootere ndiyam yarata. Kamɓe tato fof, ɓe njettinii aadi maɓɓe e Daado. »
Mawɓe hellifaaɓe mbii : « Ƴeewee gelooɗi teemedde tati, ngelooba heen fof waɗee iililal, Daado waɗee e nder iililal, gelooɗi ɗii coggee. » Ɓe mbii : « Moni e maɓɓe fof yoo yah nannga heen ngelooba : nannguɗo ngelooba Daado waɗɗii baa, oon humanee e Daado. So hay gooto e maɓɓe nanngaani ngelooba Daado waɗɗii baa, kamɓe tato fof, ɓe mbaasii Daado. »
Ɓe kaalanaa. Ɓe njaɓi oon sharii'a. Moni e maɓɓe fof wi'aa yoo naattu suudu sokee.Gelooɗi mbaɗaa iilile, Daado waɗaa e nder iililal, waɗɗinaa heen nge­looba. Gelooɗi coggaa nawaa boowal wuro. Ɓe mbi'aa : « Jooni dey, gelooɗi nawaama boowal, moni e mon fof, yoo yah suɓoo e heen ngelooba : so arsuku mum hawrii e ngelooba Daado waɗɗii baa, oon humanee e Daado ; mo arsuku mum hawraani e ngelooba Daado waɗɗii baa, oon ko Alla haɗi ɗum. »
Ɓe pinii subaka, ɓe mbi'aa : « Jooni dey, gelooɗi ɗii njaltii boowal. » Moni e maɓɓe fof woni e hebaade.
Rawaandu ari e Yero. Ndu wii : « Yero, hannde nganndataa ko woni ndimaagu e moƴƴere ko nafata : hannde mi yoɓ-maa. Balɗe cappanɗe tati haa ndawdi e naange, subaka fof, mi aran on tenkude, hay gooto e mon meeɗaa siftorde mi. Aan, subaka fof, ko miin e maa peccata lonngere maa. Miin ko ɗoo nehaami, jeyaaɗo e galle hee fof, miɗa anndi balngol mum. Hay so joomum waɗaama lolli e lolli, walla waɗaama dow soorooji, so mi uurniima ɗo koyngal mum yaɓɓunoo, mi yiitan ɗum. So gelooɗi ɗii njaltii, kala ngelooba Daado woni, mi yiitan ba. So on njaltii, kala ngelooba njiiɗaa miɗa e les mum, ko baan Daado woni, ngaraa nanngaa dabbungol baan. »
Ɓe njalti, ɓe pa'i boowal. Ɓe tawi teemedde tati ngelooba ina darii. Iililal fof, cikkataa faɗɗi gonngal ngal. Rawaandu nduu ari naati e diɗɗal gelooɗi hee. Ndu heɓi les ngelooba Daado waɗɗii baa, ndu lelii.
Sammba ari suɓii heen ngelooba, nanngi dabbungol baan. Demmba ari suɓii heen ngelooba, nanngi dabbungol baan. Yero ari darii. Nde rawaandu nduu sooynii mo tan, haftii darii les ngelooba Daado woni baa. Yero daaƴi koyɗe fa'i e mayru, yettii, nanngi dabbungol baan ngelooba.
Gelooɗi ɗii ɗowaa, ngaddaa hakkunde wuro. Moni e maɓɓe fof, ngelooba mum, iililal mum tellinaa. Sammba, iililal mum udditaa : hay batte alaa heen.Demmba, iililal mum udditaa : hay batte alaa heen. Yero, ililal mum ud­ditaa : Daado tawaa e nder maggal. Gullaali ngulli. Yimɓe ɓee ngoni e wiide : « Ɗum dey woni muynude mbelɗam ! »
Mawɓe hellifaaɓe mbii : « Ko Yero arsuku mum hokki. »
Daado nanngi e junngo Yero, ɓe pa'i galle Daado'en. Ɓe njettii galle Daado'en, Yero wii : « Daado ? » Daado wii : « Naam. » Yero wii : « Sammba e Demmba fof, mi ɓuraani ɗum'en ndimaagu. Minen fof, min mbaɗii ko mbiinoɗaa koo. Kono wanaa sabu mi hawrii e ngelooba mbaɗɗinoɗaa baa tan, maa kumaneɗen. Kala mo njiɗɗaa e amen, ko oon kumanteɗaa. » Daado wii : « Ko aan njiɗmi. Jooni wiide ko wiide maa. So aɗa yiɗi mi, hiirataa hannde en kumanaaka. » Yero wii : « Miɗa yiɗ-maa. »
Daado yalti haalani baaba mum e yummum. Ɓeen mbii : « Mo njiɗɗaa fof, ko oon min njiɗi. »
Dewgal ngal humaa. Yero wii : « Daado, njiɗmi ko lelnde ndee waɗa wuro amen. » Daado wii : « So a yiɗii, mi hurtoyoo hannde. » Yero wii : « Njiɗmi ko kurtoyoɗaa hannde. »
Daado yalti haalani baaba mum e yummum. Ɓeen mbii : « Wiide ko wiide mon. No njiɗirɗon fof... »
Tabalde fiyaa, wi'aa Daado ina hurtoyoo hannde. Daado ina joginoo cakka kaŋŋe. O wii : « Yero, ndaa cakka am kaa, mooftanaa mi haa njettoɗen. »
Yero heɓi cakka kaa, waɗi e jeyba mum.
Wonnoo Daado ko ɓii galo, ko ɓii innee-anndee, falnde ndee fof renndii ɗo galle baaba makko ɗoo. Moni fof wii maa yaha kurtungu makko, maa ɓur tee­medde ɗiɗi ndimaangu ceŋaa labale. Ɓee mbaɗɗii coweeji, ɓeya mbaɗɗii bamɗi, ɓee njaari koyɗe. Gulaali e kuljinaali : gila e wammbaaɓe ha e awluɓe, ha e nyeenyɓe, ha e coolooji, leydi ndii fof dilli nyande Daado hurtoytoo ndee. Nyande mum Yero ina weltii sanne. Nde yehi haa kurtungu nguu yalti, dimaaɗi ina ngama, ɗii ina cuudoo, ɗii ina mbaɗa baamte : ɗoon yitere ndaarata tan haa...
Nde yehi haa kurtungu nguu waɗɗii, yalti wuro, Yero fooɗti taltali heedti caggal. O jolni junngo makko e jeyba hee, o yaltini cakka kaa, o woni e uurnaade ka, omo ɓuucoo ka, omo teɓɓoo ka, tan haa ciilal diftii cakka kaa diwdi heen ! Omo ndaara ngal, ha ngal majji e leɗɗe. Ɗuum haawi mo sanne. Holno o waɗata ? O noddi giƴiiko gooto, sehil makko sanne. Oon wii : « Yero, aan kam giƴam, ko heednu-maa caggal ? Haalanam no njiitirɗaa ngelooba Daado waɗɗinoo baa.
Yero wii : « Giƴam, won ko heɓi mi ɗoo jooni. » Oon wii : « Hol ɗuum  ? » Yero wii : « Ko njiɗmi haalande ma koo, mi yiɗaa hay gooto nana ɗum. » Sehil makko oo wii : « Ko njibinaɗen koo, a meeɗii haalande mi sirlu, nantuɗaa bannge goɗɗo ? »
Yero wii : « Alaa... Kaalantu-maa-mi, won ko heɓi mi jooni. Daado ina res­ndunoo mi cakka mum, miɗa teɓɓotonoo ka, ciilal diftii e juuɗe am. Mi waawaa gite am e gite Daado laaɓda nay, o naamnoo mi cakka kaa, tawa mi alaa ka. Mi waawaa wiide mo : "Cakka ndesndunoɗaa mi kaa, ciilal nawi !" Jooni miɗa abboo ciilal ngal, so mi heɓaani cakka kaa, mi waawaa artude, gite am e gite Daado ndaarndira. Njiɗmi, giƴam, ko hoto haalan ɗum hay gooto. So a naam­naama, wii a yi'aani mi. Nyande Daado naamni-maa mi fof, noddaa baaba am e neene am, kaalanaa ɓe sirlu oo. Hoto haal, so wonaa nyande Daado naamni-maa mi. Nyande mum, mbi'aa Daado, mi seerii mo. »
Yero yiilti puccu mum, naati e ladde.
Kurtungu ɓenni, fa'i wuro Yero'en. Ɓe njettii wuro, Yero yi'aaka ! Sehil makko oo naamnaa, oon wii : « Mbayrumi Yero ko gila galle Daado'en. »
Waɗii balɗe, Yero ina laaknee e falnde hee fof, hay gooto waawaa wiide ko ɗoo Yero rewi... Ɗuum haawi yimɓe ɓee fof.
Ɗuum fof, Daado meeɗaa haalde heen konngol. Daado jooɗiima hitaande, naamnaaki Yero. Haa heen gootol, Daado noddi sehil mum Yero oo. Daado wii mo : « Aan kam, to Yero woni ? » Oon wii jooni yontii haaleede, jooni lajal ngal timmii. Oon wii : « Daado, noddu esa'en, mi haalan-maa ko Yero wii. »
Daado noddi baaba mum Yero e yummum Yero. Ɓeen ngari, ɓe njooɗii. Sehil mum Yero oo wii : « Yero, nawi ɗum ko Daado ina resndunoo ɗum cakka. Nde kurtungu nguu yalti ndee, wonnoo Yero ina wondi e weltaare mawnde, o yaltini cakka kaa omo uurnoo ka, omo teɓɓoo ka, tan haa ciilal diftii ka e juuɗe makko. Yero wii gite mum e gite Daado mbaawaa laaɓdude nay, tawa o alaa cakka kaa, o waawaa wiide Daado : "Cakka ndesndunoɗaa mi kaa, ciilal diwdii heen..." O abbiima ciilal ngal, o artataa e leydi hee tawa o yiitaani cakka kaa. Ɗuum nawi mo. O wii so wonaa nyande naamniɗaa mo, hoto mi haalan hay gooto. Daado, Yero wii nyande naamniɗaa mo fof, yo mi haalane, o yaafiima daande maa. »

Tan yummum Yero e baaba mum Yero ngoni e woyde... Daado wii : « Hoto ngoyee ! Ko miin foti woyde. » Daado wii : « Gorko am e Aduna, ko kanko. Miɗa abboo mo. So mi yiitaani mo, mi artataa e leydi hee. Nde njiiɗon mi fof, tawan miɗa ardi e makko, walla miɗa waawi wiide on ko ɗoo o woni... »
Daado faati suudu mum. Nde Daado yettii suudu mum ndee, o ɓoori comci makko haa laaɓi, o ƴeewi taggere leppi, o hetti heen tuuba e wutte, o foogi hoore makko haa laaɓi cer, o meerti laafa e hoore makko. O waɗti hoore makko no gorko nii, hoto worɓe nganndude mo. Yeeso ngoo fof, o waɗi heen ndoondi, hoto worɓe tampinde mo. Daado fini subaka law, o yalti leydi maɓɓe. Wuro fof o ari, o liggoo. Omo teena leɗɗe, omo soppa tuugaaji omo yeeya. Liggey worɓe tan o liggotoo. Omo ayna. Ɗo o yettii fof, o laakna Yero.
Yero woni tan ko e nder ladde. Ɗo o yii ciilal fof, o yaha toon. Omo ƴeewa cakka kaa. Addata mo e wuro tan, ko ƴeewde ko o nyaami. O addora gubbal walla leɗɗe, o yeeya, o sooda ko o nyaami, o ruttoo ladde.

Ceerno ina resi debbo mum. Debbo oo ko moƴƴo ŋari no feewi. Sanɗa ari e wuro hee, jippii ɓe. Sanɗa oo wii ari ko janngude. Nde sanɗa oo yii debbo oo, tan o jarlibaa e debbo oo. Debbo oo jibidinii e Ceerno oo ɓiɓɓe tato worɓe. Sanɗa oo wii : « Miɗa yiɗ-maa. Tee njiɗmi ko kumaneɗen. » Debbo oo wii : « Miin ko mi desaaɗo, mi jibidinii e gorko am ɓiɓɓe tato, mi waawaa woppude sukaaɓe am. »
Nyande fof, sanɗa oo ina rewi debbo tan. Debbo oo wi'a : « Woppam ! » Sanɗa rewi heen haa tampi, debbo oo haalata tan ko konngol gootol : « Woppam ! » Sanɗa kalwi debbo waɗi e haatumeere, waɗi e nyaamde. Debbo nyaami. Ndeka sanɗa waɗi e aaye mum, kala ko o haalani debbo oo, waawaa salaade ; debbo yi'ataa hay gooto so wonaa sanɗa.
Sanɗa oo wii : « Woppu gorko maa kumaneɗen. » Debbo oo wii : « Holno ngoppiran-moo-mi ? » Sanɗa wii : « Mi waɗan huunde, so a lootiima tan, a wa'an no maayɗo nii, ɓe mbi'a a maayii. So ɓe ngubbii ma tan, futuro mi ara mi ubbit-maa, mi waɗa huunde, tan a ummoto, ndogen njehen leydi ngondi. »
Debbo oo jaɓi ko sanɗa oo wii koo. Sanɗa totti mo aaye, o lootii, tan o maayi ! Tan wi'aa debbo ceerno maayii. Debbo waɗaa kasanka, roondaa, ubboyaa. Sanɗa wii : « Ceerno, haaɗi Alla waɗii haajaande mum, jooni hakkille maa oo ina diwi, miɗa yawta yeeso. » Ceerno wii : « Ina moƴƴi. Maayde, ɗuum yimɓe tagraa. »
Futuro tan sanɗa yehi baamuule. O yettii, o waɗi ko o waɗannoo, o ubbiti debbo, tan debbo haftii darii, wa'i ɗum no koyɗol nii. Ɓe ndogi, ɓe njehi leydi ngondi. Debbo woppii gorko mum e sukaaɓe mum tato. Ceerno heddoriima cukalon mbaasnumon, kon nganndaa yummum'en no feewi.
Ɓe njehi leydi ngondi, ɓe ngari e wuro mawngo, ɓe koɗi ɗoon. Sanɗa oo woni ceerno mawɗo e nder wuro hee. Kanko jannginta sukaaɓe wuro ngoo, kanko woni elimaan wuro ngoo. Omo hokkaa hoolaare mawnde sanne, hay gooto yiiraani mo ko oonyii.
Ceerno mo debbo mum maaynoo oo wii sukaaɓe mum : « Eɗen ɗannoo oɗon njanngoya. » Ɓe ɗannii. Ɓe ngari e wuro, ɓe njippii e galle. Ko e ngoon wuro debbo oo e sanɗa koɗi. Sallifanaa juulaa. Ceerno wii sukaaɓe mum : « Njehee njeloyoɗee. »
Sukaaɓe ɓami paali mum'en njehi njelaari. Ɓe ngari e galle haɓe njeloo tan haa debbo oo yii ɓe. O heftini ƴiiƴam. Debbo oo wii : « Almuɓɓe, ndehee sadak ! » Almuɓɓe ngari o sakkii ɓe. O wii : « Holto njeyaɗon ? » Ɓe mbii : « Wuro Kaari. » O wii : « Yummon no wi'etee ? » Almuɓɓe mbii : « Neene amen ina wi'ee Kaari, kono o maayii ko ɓooyi, min nganndaa mo nii no feewi. » Mawngel ngel wii : « Miin hoore am, ko seeɗa nganndu-moo-mi. Heddiiɓe ɓee nganndaa mo. » Debbo oo wii : « Baaba mon no wi'etee ? » Almuɓɓe mbii : « Baaba amen ina wi'ee Ceerno Kaari. » Debbo oo wii : « To o woni ? » Almuɓɓe mbii : « Ko galle Kaari, toon baaba amen woni. »
Tan o itti gertooɗe defaaɗe o hokki almuɓɓe. Almuɓɓe nyaami haa kaari. O itti gertogal, o wii : « Nawanee ceerno mon. Nyande fof, ngaree ɗoo, mi sakkoo on. »
Almuɓɓe kooti to ceerno mum'en. Ɓe njettii, ɓe totti baaba maɓɓe gertogal defangal, Baaba maɓɓe wii : « To ittuɗon ngal gertogal ? » Almuɓɓe mbii : « Baaba, debbo gooto, min nji'ii ɗum ɗaa, oon nyammini min ha min kaari ger­tooɗe ca'aaɗe, o hokki min gertogal yo min nawan ceerno amen. O wii nyande fof, yo min ngar toon o sakkoo min. » Ceerno wii : « Oo debbo dey ko jurum-deero ! »
Nyande fof, almuɓɓe njaha kasitoo, ngottoo. Haa waɗi sahaa gooto, baaba oo wii : « Njehen mi salmina korɗo Alla nyamminoowo on nyande fof oo. »
Tan ɓe pokkiti, ɓe njehi to galle debbo oo too. Ɓe njettii, tan ceerno yii debbo oo, wii : « Subahaana Allah ! Alla dey anndi so maayɗo ina wuurta, kono oo, ko Alla ittata... » Nde o yettii tan, o nanngi e debbo, o woni e woyde. Tan debbo luuki, yimɓe ngari naati galle. Ɓe mbii : « Ko woni ? » » Debbo oo wii : « Oo gorko yii mi tan woni e woyde... » Yimɓe ɓee mbii : « Ko ndee heddii : seernaaɓe mbaɗtii yande e rewɓe jananɓe ! » Ɓe mbii : « Gorko, woppu debbo janano ! » Ceerno wii : « Saallaaw ! Oo ko debbo am. » Yimɓe ɓee mbii : « To debbo maa woni ? » Ceerno wii : « O maayii. Kono ko Alla ittata, ko kanko woni oo. »
Tan sanɗa oo noddoyaa, wi'aa : « Ar, debbo maa, gorko happitiima. » Sanɗa ari, wii : « Musiɗɗo, ko renndin-maa e joom suudu am ? » Ceerno wii : « Oo ko joom suudu am. » Sanɗa oo wii : « To joom suudu maa woni ? » Ceerno wii : « O maayii. » Sanɗa wii : « Juulɓe, on ƴeewataa kaa haala ? » Yimɓe mbii : « Kaa haala, nawee ka galle joom wuro : oo ceerno ko kaangaaɗo. »
Yimɓe nanngi ceerno faaraa galle joom wuro. Joom wuro wii : « Ɓenninee ɓe to laamɗo : kaa wonaa miin nyaawata ka. » Ɓe njettii galle laamɗo. Laamɗo wii : « Holko renndini on ? » Sanɗa wii : « Oo gorko dey yii debbo am tan yani e mum. » Laamɗo wii : « Ceerno, holko renndin-maa e debbo janano ? » Ceerno wii : « Oo, ko Alla ittata, kono ko debbo am. » Laamɗo wii : « Holto debbo maa woni ? » Ceerno wii : « Debbo am maayii. » Laamɗo wii : « Mande o maayi ? » Ceerno wii : « Waɗii hikka duuɓi joy. » Laamɗo wii : « Aan, hay gooto waawaa safrude ma : safrude ma weeɓaani... Cokee mo ! »

Daado ina e wuro hee, omo tawaa nyaawoore ndee. Tan o haftii, o darii. O wii : « Laamɗo, maa njaafoɗaa mi, kono goonga ko ngesa Alla, garɗo fof ina foti fiide heen paafal. » Tan yimɓe ɓee mbii : « Hol oo ? » Woɓɓe ɓee mbii : « Oo dey, ko suka liggotooɗo e wuro hee oo. » Laamɗo oo wii : « Mi laamiima duuɓi cap­panɗe joy hikka, mi meeɗaa nande kaa e sellude, mi yi'aani ko wa'i nii e wonde goonga. Ko mbiiɗaa koo, ko goonga... Aan, aɗa waawi nyaawde kaa ? » Daado wii : « Miɗa waawi. »
Laamɗo wii : « Miɗa haalan-maa konnguɗi ɗiɗi, cuɓoɗaa heen gootol : go'o, so tawii a nyaawii shari'a kaa naatii hakkillaaji yimɓe ɓee, laamu nguu ina hokku-maa teddungal mawngal ; ɗiɗi, so tawii nyaawoore maa ndee naataani hakkillaaji yimɓe ɓee, aɗa hirsee. » Daado wii : « Mi jaɓii. » Laamɗo wii : « Nyaaw ɓe. »
Daado wii : « Ngaddanee kam sagataaɓe tato. Sagataaɓe tato ngari. » Daado wii : « Ceerno, no oo ɗoo debbo woniri debbo maa ? » Ceerno wii : « Alla anndi so maayɗo ina wuurta ! Kono oo debbo, kanyum jibini ɓee ɗoo sukaaɓe. » Daado wii debbo oo : « Aɗa anndi ɓee ɗoo sukaaɓe ? » Debbo wii : « Miin kay ko njurum tan heɓnoo mi, miɗa sakkoo almuɓɓe ɓee, maa taw safaara wontii ɗeɗɗere. »
Daado wii : « Sanɗa, debbo maa oo, ko kumanaɗon koo, ɓooyii ? » Sanɗa wii : « Duuɓi joy, walla jeegom. »
Haaliyankooɓe mbii : « Goonga regan. » Daado deeyi sagataaɓe tato ɓee. O wii : « Ƴeewanee kam loonde, ƴeewon leydi mboɗeeri mbaɗon e nder loonde hee, mbaɗon ndiyam, iirton, naatnon nder huɓeere, hoto hay gooto yii. Gooto e mon fof yaltida e laɓi. So mi wi'ii : "Nanngee oo", so on nanngii oon, naatnon ɗum toon e nder huɓeere too, mbaɗon juuɗe mon e nder loonde hee. Njalton, juuɗe mon e laɓɓe mon fof yoo taw ina ngojji. »
Sagataaɓe mbaɗi noon. Ɓe njalti, moni e maɓɓe fof woni e welnude laɓi mum. Daado wii : « Ceerno e sukaaɓe mum fof yoo kirsee ! » Yimɓe ɓee mbii : « Hii jam, ko ndee nyaawoore woni ? » Laamɗo wii : « Accee mo o nyaawa shari'a makko. » Daado wii : « Kirsee ceerno. »
Ceerno nanngaa, woni e wiide : « Feere am bonii, mi accii ɗo boni. »
Ceerno naatnaa nder huɓeere. Ɓe mbii : « Muɓɓu hunuko maa, min kirsaani on. » Ceerno deƴƴi... Sagataaɓe njalti, juuɗe mum'en e laɓɓe mum'en fof ina ngojji coy. »
Daado wii : « Nanngee ɓiɗɗo mawɗo oo ! » Oon nanngaa. Tan debbo oo warnyi. Sagataaɓe paari mo nder huɓeere, tan ɓiɗɗo oo woni e woyde, omo wi'a : « Feere am bonii, ee neenooy am ! »
Sagataaɓe moofti mo toon e nder huɓeere, ɓe mbii cukalel ngel deƴƴu. Ngel deƴƴi. Ɓe mbaɗi juuɗe maɓɓe e nder loonde, ɓe njalti juuɗe maɓɓe ina ngojji coy.
Daado wii : « Nawee ɗiɗaɓel ngel ! » Ngeel nanngaa. Debbo oo, gite mum ngoni e werlaade gonɗi. Ɓe paari ngel nder huɓeere. Ngel luuki : « Feere am bonii, ee neenooy am ! » Debbo ronki jooɗaade, haftii darii.
Sagataaɓe moofti toon cukalel ngel, ɓe njalti juuɗe maɓɓe ina ngojji.
Daado wii : « Nawee tataɓel ngel ! » Tan debbo oo wii : « Ngoppanee kam kod­dayel am ! »
Ɗoon batu oo fof haftii darii, moni fof uumiri bannge. Debbo oo wii : « Saallaaw, ko miin jibini ɓe ! » O wii : « Oo ɗoo ceerno woni baaba mum sukaaɓe am. » Daado wii : « Holno worɓe ɗiɗo ngoniri worɓe maa ? » O wii : « Baaba mum sukaaɓe oo woni gorko am. Oo sanɗa ariino wuro amen, o yii kam o wii omo yiɗi mi. Mbii-moo-mi, miin ko mi desaaɗo. O waɗi huunde fof, caliimi. Haa heen gootol, o hokki mi goro ƴakkumi, tan hakkille am ruŋtii gorko am e sukaaɓe am. Hankadi, mi yi'ataa so wonaa kanko. Ko o wii fof, ɗuum mbaɗanmi. O wii kam ma o hokkam huunde, so mi lootiima ɗum tan, mi wa'an no maayɗo nii. So mi maayii, mi ubbaama, o ara o ubbita mi. O wii so o ubbitii kam tan, mi wuurtan, min ndoga, min njaha leydi ngonndi. O hokki mi aaye lootiimi, keɓmi dow ndaɗɗudi leliimi. Ɗoon mbayrumi anndude ɗo ngonmi. Miin kam, wa'i mi ko no koyɗol nii, njiimi tan ko miɗa darii e yeeso makko. O wii : "Njehen !" Min ndogi, min ngari ɗoo e leydi hee. Hakkille am ko birninooɗo, ko ko njiimi sukaaɓe ɓee ɓernde am hecciɗi. »
Daado wii : « Sanɗa, ko noon ? » Sanɗa wii : « Ko noon. Ko jarabi heɓnoo mi, mi yiɗno mo no feewi, huunde fof jarani mi waɗde... »
Daado wii : « Banndiraaɓe, on nanii ? » Yimɓe ɓee mbii : « Min nanii jaati, laaɓii cer ! »
Waaw-haala'en mbii : « Fenaande ina jogii koyɗe, kono alaa dote ; ina waawi dogde, kono waawaa jooɗaade. »
Daado wii : « Laamɗo, jooni dey nyaawoore am gasii. » Laamɗo oo ummii darii, o wii : « Ko kaa shari'a laaɓi ! Mi waɗii ma nyaawoowo leydi ndii hannde... Holno mbi'eteɗaa ? » Daado wii : « Mbi'eteemi ko Paate. » Laamɗo wii : « Ko ɓiɗɗo gooto debbo ndanymi. So aɗa yiɗi mo, mi hokkii ma mo, e galle ɗo koɗɗaa. » Daado wii : « Miɗa yiɗi mo. Naamnoɗee mo so omo yiɗi mi ? » Laamɗo wii ɓiyum : « Diiye, ko mbiiɗaa e ko mbiimi koo ? » Diiye wii : « Miɗa yiɗi mo. » Laamɗo wii : « Mi humii dewgal mon hannde. »

Paate humanaama e Diiye ɓii laamɗo. O hokkaa galle, o hurtini Diiye. Hiiri, dammbooɓe kooti, Paate wii : « Diiye, ko miin woni gorko maa ? » Diiye wii : « Hii, mi sikku ? » Paate wii : « Miɗa jogii ɗoo sirlu gooto, miɗa haalan-maa. So tawii aɗa waawi mooftude, ina moƴƴi ; so a waawaa mooftude sirlu oo, mi doga mi yalta leydi ndii. » Diiye wii : « Haal mi nana. »
Paate wii : « Miin mi wonaa gorko : ko mi debbo. » Paate ɓoori comci mum, o holli enɗi makko Diiye. O wii : « Mi joliino to leydi amen, mbiimi miɗa ƴeewa ndimaagu worɓe ɗo tolnii. Mbiimi mi humantaake so wonaa gorko cokaaɗo e suudu balɗe cappanɗe tati, subaka fof ko lonngere wootere nyaamata e wooɓre wootere yarata. Kala baɗɗo ɗuum, mi humanee e mum. Sagataaɓe tato ngari, ko ɓe yooɗɓe, ko ɓe danyɓe. Ɓe ngari ƴamde mi. Gooto e maɓɓe fof sokaa e suudu. Subaka fof ko lonngere wootere e wooɓre wootere hokketee. Heen ɗiɗo, nde lonnge ɗee ngari fof, nyaama lonnge mum'en, njara gooɓe mum'en. Heen gooto, subaka fof, rawaandu ara feccondira e rawaandu nduu lonngere mum e wooɓre mum.
« Nyande ɓe timmini aadi amen, nyaawooɓe goongiranteeɓe noddaa ngari, ɓe mbii yoo gelooɗi teemedde tati ngaddee, ngelooba fof waɗee iililal, mi waɗee e nder iililal, gelooɗi ɗii coggee ndaroo hakkunde dingiral, gooto e maɓɓe fof wi'ee yoo yah suɓoo heen ngelooba : kala kawruɗo e ngelooba mbaɗɗiimi baa, mi humanee e oon ; so hay gooto e maɓɓe hawraani e baan, kamɓe tato ɓe mbaasii.
« Nyande gelooɗi ɗii mbaɗaa iilile ndee, rawaandu nduu ari e mo feccondiran­noo oo, ndu wii : "Hannde nganndaa ko woni moƴƴere e ndimaagu." Rawaandu nduu wii mo : "So gelooɗi ɗii njaltii, kala ngelooba njiiɗaa miɗa les mum, ko baan Daado woni." - Mi siftin-maa ko Daado mbi'eteemi.
« Gelooɗi njalti, o ari ha e diɗɗal gelooɗi hee. Rawaandu nduu ari heɓi nge­looba ngonmi baa, heɓi les mum, ndu lelii. Ndu sooynii mo tan, ndu haftii ndu darii, o fa'i e mayru. O nanngi baan ngelooba.
« Mawɓe nyaawooɓe ɓee mbii ko kanko arsuku mum hokki. O wii kam o ɓuraani heddiiɓe ɓee ndimaagu, kala mo njiɗmi e maɓɓe, yo mi humane e oon. Mbiimi ko kanko njiɗmi. Min kumanaa.
« Nyande kurtungu nguu, ngittumi cakka am ndesndu-moo-mi. Nyande mum, omo weltii sanne. Min njalti wuro, o yaltini cakka kaa, omo uurnoo ka, omo teɓɓoo ka, haa ciilal diftii ka e juuɗe makko. O wii sehil makko, o waawaa yiide mi taw o alaa cakka kaa, o abbiima ciilal ngal. O wii o artataa e leydi amen so wonaa o yiitu cakka kaa. O wii oon, kala nde naamni-moo-mi, yo oon noddu baaba makko e yum makko, o haalan min yaadu makko, hoto oon haalan hay gooto so wonaa nyande naamni-moo-mi. O wii oon, nyande naamni-moo-mi fof, o accii daande am.
« Mi jooɗiima hitaande, mi naamnaaki mo. Heen gootol, noddumi sehil makko oo, mbii-moo-mi : "Holto gorko am oo yehi ?" Oon wii yontii haaleede... Oon wii yo mi noddu esam'en, o haala ko Yero wii. Noddumi ɓeen, o haalani min ko kaalan-maa-mi koo. Jooni, miin ne, mi fellitii miɗa abboo mo. So mi yiitaani mo, mi hootataa leydi amen. Mbaɗtumi hoore am no gorko nii, hoto worɓe tampinde mi.
« So tawii aɗa waawi mooftude ɗuum, kaalanaa kam ; so tawii a waawaa, haa­lanam, mi doga mi yalta leydi mon, hay huunde waawaa falaade mi... So wonaa njiimi Yero, walla mi wi'ee ko ɗoo o maayi. Gorko am e Aduna ko kanko. »
Diiye wii : « Mi woondii e yeeso Joomiraaɗo, nde ka nanaa fof, ko aan haali, walla ko aan yamiri. » Daado wii : « Suudu maa ne nii, suudu am ne nii. »
Ɓe koɗdii duuɓi joy. Diiye meeɗaa haalande ɗum hay jinnaaɓe mum. Daado woni nyaawoowo leydi ndii. Kala ko tiiɗi nyaawde, so Daado arii, nyaawan ɗum haa laaɓa cer, naata hakkillaaji yimɓe fof.

Yero woni tan ko ladde. Toon o hoɗi. Kala ɗo o yii colli, o yaha toon ƴeewde so ciilal ngal woppaani ɗoon cakka kaa. So o hooƴaama, o teena leɗɗe, walla o wubba, o yeeyoya wuro, o sooda ko o nyaami, o ruttoo ladde.
Haa waɗi sahaa gooto, omo wubbi, o tiri gaccungol makko, tawi o tampii, o ɗomɗii. O talli gaccungol ngol sara ɓokki mawki. O lelii e dow gaccungol ngol, omo ndaara ɓokki kii. Tan, o yii e nder luuro ɓokki kii huunde ina jalba e nder toon. Ndeka ko ɗoon ciilal ngal hoɗi. O ummii, o darii, o yii ko jalbata koo, mooƴu ina sara mum. O jolni junngo makko e nder luuro hee, o suuti ɗum tan, o tawi ko cakka kaa. O ndaari ka haa ɓooyi, o wii : « Iskey Allah ! » O wii e ɓernde makko : « Debbo alanaa kam leydi amen. Kono ma mi naw cakka kaa haa leydi amen, mi yaha wuro Daado'en, mi hokka mo ka. » Kala ɗo o resaa, mi tottan mo ka. Yero wii : « Jooni dey so mi hootii, alanaa kam gacce. »
O woppi gaccungol makko e gubbal makko, o ƴeɓti cakka kaa, o soomi ka e tekkere makko, o ɓitti e naafki makko. O yehi wuro.
Wuro ngoo, weendu mawndu ina ɗoon. O yettii e weendu hee, o woni e soc­cude cakka kaa, o socci ka haa laaɓi cer. O fawi ka dow wutteyel makko, omo fadi ha ka yoora, walla haa saaɗa seeɗa, o ƴeɓta ka o hoota leydi maɓɓe.
Ndeka debbo nayeejo yii mo, yii cakka kaa, yiɗi wujjude ka. Kono ina anndi Yero hakkille mum woni ko e cakka hee. O waawaa wujjude ka. Cakka kaa saaɗi tan Yero ƴeɓti ka, soomi ka e nder tekkere mum. O ɓitti ka e naafki makko, o woni e yaade. Tan debbo nayeejo oo luuki, o wii : « Ngaree, gujjo wujjii cakka am ! »
Yimɓe ngari mbii : « Neene, ko woni ? » Debbo oo wii : « Oya suka jahoowo, wujji cakka am. Miɗa loototonoo, pawmi cakka am dow comci am, palmi daande, tan oo ɗoo gorko ari ƴeɓti ka. Ko mi mawɗo, mi waawaa dogde, omo naa ɓitti ka e naafki makko. »
Tan yimɓe ɓee nanngi Yero, ɓe kefti cakka kaa, ɓe pii mo haa ɓanndu nduu fof waɗi lare ! Hellifaaɓe ngari keɓti mo e juuɗe sukaaɓe.
Tan Yero gumaa, o ronki haalde. Konngol makko fof ko wiide : « Miin Yero... », o yiila hoore.
Yero nawaa galle laamɗo. Ko ɗoon Daado woni nyaawoowo. Yero sokaa. Haa nyaawoore makko yonti. Cakka kaa addaa to nyaawoowo oo. Daado yii cakka kaa, tan o soomi ka, o wii : « Diiye, daarol ndaaranno-maa-mi, aɗa siftora ? » Diiye wii : « Miɗa siftora. » Daado wii : « Mi anndaa to gorko oo heɓi cakka kaa, kono kaa ɗoo cakka nawi gorko am. Ndonmi ka ko e neene am, neene am roni ka ko e yummum. Haa janngo mi yi'a gujjo oo. »
Weeti, Yero haɓɓaa haa tiiɗi, addaa hakkunde batu. Daado nyuumanii Diiye, o wii : « Ko oo ɗoo gorko woni gorko am oo, mo kaalanno-maa-mi oo. O wi'etee ko Yero. »
Cakka kaa fawaa hakkunde batu oo. Daado ndaari cakka kaa, o ndaari Yero, o moosi. O suuti ka, o joƴƴini ka. O tellii hakkunde batu oo. O wii debbo nayeejo oo : « Neene, holno gujjo oo wujjiri cakka maa ? » Debbo oo wii : « Mi yaano weendu too, coccumi cakka am, pawmi ka dow comci am, ngonmi e lootaade, palmi daande tan, oo ɗoo gorko ari wujji cakka kaa, tan woni e dogde... Alla e yimɓe mballi mi, nanngini mi mo. »
Yero addaa. Paate wii : « Gorko, aan ne, no keɓruɗaa cakka kaa ? » Yero wi'a : « Miin Yero..., tan o yiila hoore, tan o deƴƴa, o ronka yo o haal. »
Yimɓe mbii : « Ko gujjo haawnii ! Nyande fof aɗa adda leɗɗe maa, aɗa yeeya, a wujjii tan a muumɗii !... »
Paate wii : « Neene, haaɗi oo ɗoo gorko ronkaama yo o haal, ɓiya ina e batu hee ? »
Ɓiyum debbo nayeejo oo ummii darii. Paate wii : « Gujjanaaɗo oo, ko yumma ? » Suka debbo oo wii : « Ko neene am. » Paate wii suka debbo oo : « Ndaaram. » Suka debbo oo ndaari mo. Paate wii : « So a maayii janngo, ko aan tan e qaɓri maa. A meeɗii yiirude neene maa kaa ɗoo cakka ? »
Suka debbo oo deƴƴi. Paate wii mo : « Ko aan min keɗii. » Suka debbo oo wii : « Alaa. » Paate wii : « Neene, hol baylo tafanɗo ma kaa ɗoo cakka, walla mo cooruɗaa ka ? Noddu mo o seedtono-maa. »
Tan debbo nayeejo oo yoomi, ronkaa yo o jaabo. Paate wii Diiye : « Sirlu kaalanno-maa-mi oo, mi yamirii ma jaŋtono yimɓe ɓee.
Diiye haftii darii e hakkunde batu hee. O wii : « Musiɓɓe tedduɓe, oo ɗoo joom galle am, o wonaa gorko, ko debbo. Oo ɗoo gorko bi'aaɗo ko gujjo oo woni gorko makko. Nyande ɓe kumanaa ndee, o itti kaa ɗoo cakka, o resndi gorko oo, o wii yo o mooftu ha ɓe njettoo galle mum.
« Nyande mum oo ɗoo gorko ina weltii weltaare mawnde sanne. Kurtungu nguu yalti wuro, kanko gorko oo, o yaltini cakka kaa omo teɓɓoo ka, omo ɓuusoo ka, tan haa ciilal diftii ka e juuɗe makko. Oo gorko wii gite maɓɓe mbaawaa laaɓdude nay, o naamnoo ɗum cakka kaa, tawa alaa ka. O waawaa wiide ko ciilal diftii e juuɗe makko. Gorko oo haalani sehil mum, wonde ina abboo ciilal ngal ha nde o yiiti cakka kaa fof. O wii oon o hootataa leydi maɓɓe tawa o yiitaani cakka kaa.
« Joom galle am oo, addani mo innirde hoore makko Paate, ko waylude innde makko. O wi'etee ko Daado. O jooɗiima hitaande o naamnaaki gorko oo, haa heen gootol, o noddi sehil oo, o naamnii to gorko makko oo yehi. Oon waɗdiino aadi e gorko makko oo, hoto haalan hay gooto so wonaa nyande Daado naamnii ɗum. O wii nyande Daado naamnii ndee, oon wii yontii haaleede. Oon haalani ɓe ko nawi oo ɗoo gorko. Kanko Daado, ko gabbiiɗo oo ɗoo gorko, o waɗti hoore makko gorko.
« Nyande kurtiimi ndee, o haalani mi oo ɗoo taariika. O wii so miɗa waawi mooftude, ina moƴƴi ; so mi waawaa mooftude, o doga. Mbii-moo-mi so nanaama, tawan ko kanko haali, walla kanko yamiri. Mi woondii e yeeso Joomiraaɗo, so o yamiraanino, mi haalataa. Gila oon sahaa, suudu makko, suudu am. Musiɓɓe tedduɓe, ko nii taariika oo siforii. »
Tan yimɓe ɓee kaawaa sanne. Moni fof ina wondi e kaawis mawɗo. Laamɗo oo ummii darii. O wii : « Musiɓɓe tedduɓe, on nanii oo ɗoo taariika ? » Yimmɓe ɓee mbii : « Min nanii kay, laaɓii cer ! Hono ɓee mbaawi laamaade leydi nde moƴƴa. »
Laamɗo oo wii : « Miin mi mawnii, miɗa yiɗi waɗtude laamu nguu e juuɗe maɓɓe. Ko mbiiɗon heen ? » Yimɓe ɓee mbii : « Aaha, aaha !... » Laamɗo wii : « Mi waɗtii laamu nguu e juuɗe Daado. »
Daado wii : « Mi waɗtii laamu nguu e juuɗe Diiye, ngati ko kanko waawi mooftude sirlu. Ko sirluyanke mo janfotaako waawi laamaade leydi.
Diiye wii : « Mi waɗtii laamu nguu e juuɗe Yero, ngati ko kanko anndi ko woni ndimaagu. Maa neɗɗo rimɗa nde waawa rimɗinde leydi. »
Yero haɓɓitaa. Ɗoo ɗemngal Yero teppitii. O wii : « Duuɓi joy, miɗa yiiloo cakka. Mi yehi wubboyde. Mi wubbii gubbal am, mi tirii gaccungol am, mi tampii, mi ɗomɗii, mi tallii gaccungol am sara ɓokki, mi leliima dow gaccungol hee, njiimi huunde ina jalba nder luuro ɓokki hee. Ummiimi, njolnumi juuɗe am e nder luuro ɓokki hee, tawmi ko cakka kaa ! Mi ɓamii ka, coommi ka e tekkere am, ngarmi ɗo weendu ɗoo, coccumi ka, pawmi ka dow wutte am miɗa fadi ha ka saaɗa. Oo ɗoo debbo ina lootoo sara am. Mi ƴeɓtii cakka kaa miɗa yaha, miɗa hoota leydi amen. Tan haa oo ɗoo debbo luuki : "Ngaree, gujjo wujjii cakka am !" Holko mbaawmi haalde ? »
Yimɓe ɓee mbii : « Hay batte, ɗii kaawisaaji. » Daado wii Diiye : « Mi humanii ma e Yero : ngonaa jeewo, mi wona lemmbel. » Waaw-haala'en mbii : « Ko ɗoo nawliigu fuɗɗii. » Nguun ndimaagu ngu Daado holli, woni tan ko e rewɓe, alaa e worɓe, so kulle mum, so daabaaji mum... Yero woni laamɗo. Diiye woni deenoowo sirlu leydi. Daado woni nyaawoowo leydi ndii.

GASII